İsa bir peygamberden daha fazlası mıydı?

İsa Mesih’in iyi bir insan olduğuna inanan pek çok insan vardır. Diğerleri tarafından bir peygamber olarak kabul ediliyor. İsa bir peygamber miydi, yoksa bundan daha fazlası olduğuna dair işaretler var mı?

Peygamber tam olarak nedir?

Peygamber, Tanrı adına insanlarla konuşan kişidir. Tanrı’nın ne istediğini açıklar ve insanları Tanrı’nın isteğini izlemeye çağırır. Çoğu zaman bir peygamber, insanları kötü amellerinin sonuçlarına karşı uyarır. Peygamberler gelecekte meydana gelecek olayları da bildirirler.

Peygamberlerin bildirileri her zaman bir umut mesajı içerir. Mesaj genellikle günahkâr davranışları bırakmaya ve Tanrı’nın istediği şekilde yaşamaya yönelik bir çağrı içerir. Bir peygamberin mesajı genellikle sıcak karşılanmazdı. Genel olarak konuşursak, “peygamberlik” en tehlikeli meslekler listesinde yer alıyordu.

Gerçek bir peygamberi nasıl tanırsınız?

Tanrı’nın sözlerini söylediğini iddia eden herkes aynı zamanda bir peygamber değildir. Tanrı’nın, gerçek peygamberlerin tanınabileceği çeşitli yolları vardır. Bir peygamber genellikle yakın gelecekte gerçekleşecek olan kehanetlerde bulunur. Örneğin, Musa peygamber Mısır’ın üzerine belaların geleceğini önceden bildirmiştir. Çok geçmeden Mısır’ı on korkunç bela vurdu. Ayrıca peygamberler, öldükten (çok) sonrasına kadar gerçekleşmeyecek olaylar hakkında da tahminler alırlar.

Peygamberler genellikle çobanlar, çiftçiler, rahipler ya da yazarlar gibi normal insanlardı. Her biri kendi görevi için Tanrı tarafından atanmıştır. Hepsi de Tanrı’ya özel bir güven duyan kadın ve erkeklerdi. Tanrı ile özel bir bağı olan doğru insanlar.

Kehanetler

Kutsal Kitap’ta birçok peygamberle ilgili haberler bulabiliriz. Birçoğu bir kurtarıcının (“bir Mesih”) geleceğini duyurur. İnsanlığı günahlarının feci sonuçlarından kurtaracak biri.

Luka bölümünde bu Kurtarıcı’nın doğduğunu okuyabiliriz. Onun adı İsa. Peygamber Yeşaya’nın peygamberlik ettiği gibi, Tanrı’nın Ruhu tarafından hamile bırakılan bir bakireden (Meryem) doğmuştur (bkz. Luka 1):

Bundan ötürü Rab’bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacak. Isaiah 7:14

O’nun doğumuyla ve yaşamı boyunca Peygamberlerin yüzlerce kehaneti gerçekleşti. Davut’un soyundan gelecekti. (Yeremya 23:5 ve Yeşaya 11:1). Doğduğu yer olan Beytlehem, peygamber Mika tarafından önceden bildirilmiştir (Mika 5:1). Mesih bir eşeğe binerek gelecekti (Zekeriya 9:9). Otuz parça gümüş karşılığında ihanete uğrayacaktı (Zekeriya 11:13). Davut Mezmurlar’da O’nun ellerinin ve ayaklarının delineceğini önceden bildirir (Mezmur 22:17). Tüm bu öngörüler İsa Mesih’in yaşamı sırasında gerçekleşmiştir. O kadar çoklar ki tesadüf ya da manipülasyon söz konusu olamaz.

İsa bir peygamber miydi?

Öğrencileri ve İsa’nın konuşmasını duyan birçok kişi O’nu bir peygamber ve aynı zamanda uzun zamandır beklenen Mesih (Kurtarıcı) olarak görür;

İsa onlara, “Hangi olup bitenleri?” dedi. O’na, “Nasıralı İsa’yla ilgili olayları” dediler. “O adam, Tanrı’nın ve bütün halkın önünde gerek söz, gerek eylemde güçlü bir peygamberdi. Luka 24:19

İman ediyor ve biliyoruz ki, sen Tanrı’nın Kutsalı’sın.” Yuhanna 6:69

İsa genç bir adamı ölümden dirilttikten sonra, orada bulunanlar tarafından bir peygamber olarak görülür:

Herkesi bir korku almıştı. “Aramızda büyük bir peygamber ortaya çıktı!” ve “Tanrı, halkının yardımına geldi!” diyerek Tanrı’yı yüceltmeye başladılar. Luka 7:16

İsa çarmıhta ölmeden hemen önce Yeruşalim’e gittiğinde büyük bir kalabalık tarafından karşılanır. Bu insanlar da O’nun peygamber olduğuna inanmışlardır…

İsa onlara, “Hangi olup bitenleri?” dedi. O’na, “Nasıralı İsa’yla ilgili olayları” dediler. “O adam, Tanrı’nın ve bütün halkın önünde gerek söz, gerek eylemde güçlü bir peygamberdi. Luka 24:19

İsa sadece bir kez peygamber olduğunu iddia eder;

Ve gücenip O’nu reddettiler. Ama İsa onlara şöyle dedi: “Bir peygamber, kendi memleketinden ve evinden başka yerde hor görülmez.” Matta 13:57 (ayrıca bkz. Luka 4:24 ve Luka 13:33)

İyileşmeler ve mucizeler

İncil bölümlerinde (O’nun takipçilerinin görgü tanığı raporlarında) O’nun sıradan bir insanın yapamayacağı her türlü şeyi yaptığını okuyabiliriz;

  • Suyu şaraba dönüştürür
  • Kilometrelerce ötede yatağında hasta yatan genç bir adamı iyileştirir
  • Doğuştan felçli olan bir adamı iyileştirir.
  • 5,000’den fazla insanı doyurur.
  • Suyun üzerinde yürüyor.
  • Kör insanları iyileştirir
  • Birkaç kişiyi ölümden diriltir (Lazarus da dahil)
  • Kendisi ölümden dirilir

Kendisinin doğa yasalarının üzerinde olduğunu ve insanları iyileştirme ve hatta onları ölümden geri getirme gücüne sahip olduğunu gösterir.

İsa bizim için iyi bir örnek olan büyük bir peygamber ve öğretmen miydi, yoksa tüm bunlardan daha fazlası mıydı?

İsa bir peygamberden daha fazlasıydı

İsa Mesih aynı zamanda “Söz” olarak da adlandırılır. Yuhanna (İsa’nın takipçilerinden biri) görgü tanığı olarak raporuna şu sözlerle başlar;

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı. Başlangıçta O, Tanrı’yla birlikteydi. Her şey O’nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O’nsuz olmadı. Yaşam O’ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar. Karanlık onu alt edemedi. Tanrı’nın gönderdiği Yahya adlı bir adam ortaya çıktı. Tanıklık amacıyla, ışığa tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin diye geldi. Kendisi ışık değildi, ama ışığa tanıklık etmeye geldi.

Dünyaya gelen, her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı. O, dünyadaydı, dünya O’nun aracılığıyla var oldu, ama dünya O’nu tanımadı. Kendi yurduna geldi, ama kendi halkı O’nu kabul etmedi. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne beden ne de insan isteğinden doğdular; tersine, Tanrı’dan doğdular.

Söz, insan olup aramızda yaşadı. O’nun yüceliğini –Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un yüceliğini– gördük. Yahya O’na tanıklık etti. Yüksek sesle şöyle dedi: “ ‘Benden sonra gelen benden üstündür. Çünkü O benden önce vardı’ diye sözünü ettiğim kişi budur.” Nitekim hepimiz O’nun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. Kutsal Yasa Musa aracılığıyla verildi, ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi.

Tanrı’yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Baba’nın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik Oğul O’nu tanıttı. Yuhanna 1:1-18

İsa’dan önceki tüm peygamberler belirtiler vermişlerdi. Şimdi bu öngörüler gerçeğe dönüştü: Tanrı’nın Kendisi büyük planını gerçekleştirmek üzere dünyaya geliyor. Tanrı’nın, bizim günahlarımıza engel olmadan insanları sevmesini mümkün kıldığı kurtuluş planı. Bu konuda daha fazla bilgiyi bu web sitesindeki ana bölümde okuyabilirsiniz.

İsa günahları bağışlar

İsa insanları iyileştirmekle kalmaz, onların günahlarını da bağışlar. Bunu aşağıdaki örneklerde görebiliriz;

İsa onların imanını görünce felçliye, “Oğlum, günahların bağışlandı” dedi. Markos 2:5

Sonra kadına, “Günahların bağışlandı” dedi. Luka 7:48

İsa burada Tanrı adına bağışlamadığını çok net bir şekilde ortaya koyuyor; Bu insanların günahlarını kendi yetkisiyle bağışlar. Hiçbir insan bunu yapamaz. İsa Kendisinin Tanrı olduğunu ve günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu gösterir.

Bunu yaparak Tanrısal olduğunu iddia etti.

Dini önderler güçlerini kaybetmekten korktukları için İsa’nın ölmesini istiyorlardı. O’nun Romalı işgalciler tarafından yargılanmasını isterler, ama O’na karşı iyi bir suçlamada bulamazlar. Bulabildikleri tek suçlama İsa’nın Tanrı’nın Oğlu olduğunu iddia etmesidir ki bu da Tanrı’ya hakaret sayılabilecek bir şeydir. İsa, Başkâhin’in (dini lider) huzuruna çıkarıldığında bu iddiayı doğrular;

Ne var ki, İsa susmaya devam etti, hiç yanıt vermedi. Başkâhin O’na yeniden, “Yüce Olan’ın Oğlu Mesih sen misin?” diye sordu. İsa, “Benim” dedi. “Ve sizler, İnsanoğlu’nun Kudretli Olan’ın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz.” Markos 14:61-62

“BENİM” unvanı Tanrı’nın Kendisi için kullandığı unvandır. Bu, İsa’nın Tanrı’nın Kendisi olduğunu iddia ettiğinin açık bir kanıtıdır;

Tanrı, “Ben Ben’im” dedi, “İsrailliler’e de ki, ‘Beni size Ben Ben’im diyen gönderdi.’ Misir’dan çikis 3:14

O’nun takipçileri müjde uğruna öldü.

İsa’nın Tanrısal olduğuna inanan megaloman biri olduğunu düşünebilirsiniz.

Hatta bazı insanları bu konuda ikna etmiş bile olabilir. Ancak, O’nun sıradan bir insan olmadığına dair tüm kanıtlar izleyicileri için o kadar açıktı ki, yaşamlarını İsa’nın müjdesini başkalarıyla paylaşmaktan daha az önemli buldular. Tanrı’nın bizi kurtarmak için yeryüzüne geldiği haberi.

Yahya hariç, İsa’nın diğer 11 öğrencisi İsa’nın müjdesini paylaştıkları için şehit edilmiş ve öldürülmüşlerdir. Ve sadece bu 11 kişi değil, pek çok kişi yaşamlarını İsa’ya olan imanlarından daha az önemli tutmuştur. O’nun mesajı yalanlara ya da şüpheli örneklere dayansaydı, öğrencileri ve daha birçok takipçisi kurtuluş müjdesini paylaşmak için hayatlarını riske atmazlardı.

İsa Mesih hakkında daha fazla bilgi

  • Bu makalede İsa Mesih hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz
  • Bu makalede O’nun neden Tanrı’nın Oğlu olarak adlandırıldığını okuyun

Ya da geldiğiniz sayfaya geri dönün:

.

İsa’nın hayatı
İsa bir peygamberden daha fazlası mıydı?
Tanrı’nın bir oğlu olabilir mi?
İsa gerçekten çarmıhta öldü mü?
Tanrı ölebilir mi?
Çarmıhta başka biri mi öldü?
Tek bir Tanrı üç kişi olabilir mi?
Kutsal Kitabı kim yazdı?
Kutsal Kitap hâlâ güvenilir mi?