Kan God uit 3 personen bestaan?

In de Bijbel wordt gesproken over drie verschillende uitingsvormen van God: God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest. Maar de Bijbel geeft ook duidelijk aan dat er maar één God is. Hij is één wezen en drie personen. Dat is iets wat wij moeilijk kunnen bevatten.

We gebruiken hiervoor vaak de term “Drie-eenheid”. Deze term komt niet voor in de de Bijbel. Het is een woord om vorm te geven aan de 3 verschillende persoonsvormen van God. Hoewel de grootheid en complexiteit van God voor ons nooit volledig te begrijpen zal zijn, kunnen we aan de hand van de Bijbel wel een aantal eigenschappen van Hem ontdekken.

Sommige mensen denken dat Maria -de moeder van Jezus- ook onderdeel is van de drie-eenheid, maar dat is niet juist. De drie-eenheid van God bestaat uit God de Vader, God de Zoon (Het Woord, Jezus Christus) en de Heilige Geest.

God is één

De Bijbel is er duidelijk over dat er maar één God is. Een paar teksten uit de Bijbel die dat duidelijk maken:

  • Het eerste van de 10 geboden: Ik ben de Here […] U mag geen andere goden aanbidden dan Mij. Exodus 20:2-3
  • Israël, luister: de Here is onze God, de Here is één. Deuteronomium 6:4
  • Door de profeet Jesaja, verklaart God: […] Er bestaat geen andere God, die is er nooit geweest en zal er ook nooit zijn. Jesaja 43:10
  • De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Efeziërs: […] En wij hebben allemaal één en dezelfde God en Vader, die boven ons allen staat, die in ons allen is en door ons allen werkt. Efeziërs 4:5-6

Vader, Zoon en Geest

Het wezen van God kan niet op simpele wijze worden uitgelegd. Dat is ook niet zo vreemd; We kunnen al niet eens de groeikracht van een bloemenzaadje of de vorming van een menselijk embryo ten volle begrijpen. Zouden we de Schepper zelf kunnen bevatten?

In de drie verschijningsvormen van God kunnen we iets zien van de grootheid van God en van Zijn karaktereigenschappen. De Vader die zorgt voor zijn kinderen. De Zoon, die net als wij mens is geweest. De Heilige Geest, waarmee God aanwezig is in de mensen die in Hem geloven.

Lichaam, geest en ziel

De mens bestaat uit een lichaam, een geest en een ziel: Een mens heeft naast zijn tastbare lichaam ook een geest (denkvermogen) en een ziel of ‘hart’ (karakter, liefde). Samen vormen die drie elementen samen één mens.

Dat helpt misschien een beetje om de verschillende personen van God te begrijpen, maar verklaart lang niet alles. God is niet gebonden aan een lichaam. God is een geestelijk wezen. Hij is overal. Toch heeft Hij een tijd als mens geleefd, zodat Hij Zijn bijzondere plan kon uitvoeren.

Jezus zelf heeft gezegd:

‘Ik en de Vader zijn helemaal één.’ (Johannes 10:30)

en:

‘Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’ (Johannes 14:9).

Reeds voor de schepping was God 3 personen

In de Bijbel kunnen we ontdekken dat de drie personen van God al bestonden bij de schepping van de wereld. Het is dus niet zo dat de Zoon van God pas bestaat sinds Hij als mens op de aarde kwam. Ook het bestaan van Gods Geest wordt al beschreven aan het begin van het scheppingsverhaal;

‘De aarde was helemaal leeg. Er was nog niets. De aarde was bedekt met water en het was er helemaal donker. De Geest van God waaide over het diepe water.’ Genisis 1:2 

Johannes begint zijn evangelie met een beschrijving van het “Woord van God”. Het Woord van God verwijst naar de Zoon van God, zoals we iets verderop kunnen lezen; 

In het begin was het Woord er. Het Woord was bij God, en het Woord was God Zelf. In het begin was het Woord bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt. Werkelijk alles wat er is, bestaat doordat het Woord het heeft gemaakt. Johannes 1:1-3

Het Woord werd een mens en Hij heeft bij ons gewoond. We hebben gezien hoe geweldig en machtig Hij is: Hij, Gods enige Zoon, met dezelfde macht als de Vader, liefdevol, vriendelijk, en vol van waarheid. Johannes 1:14

Jezus zit aan Gods rechterhand?

In verschillende Bijbelteksten wordt erover gesproken dat Jezus nu op de troon aan Gods rechterhand zit; bijvoorbeeld in Hebreeën 12:2:

Daarbij moeten we alleen op Jezus letten, want Hij is onze Leider. Hij wijst ons de weg en gaat voor ons uit. Hij is ons voorbeeld in het geloof. Hij verdroeg de dood aan het kruis en alle schande, omdat Hij wist hoe blij Hij daarna zou zijn. Nu zit Hij naast God op de troon. Hebreeën 12:2

Nu staat de Bijbel vol beeldspraak om ons een beeld te geven van Gods geestelijke wereld. God heeft immers geen fysiek lichaam. Het geeft de positie, de macht aan de Jezus heeft in de schepping. Het is een metafoor die aangeeft dat alle eer en respect van God te danken is aan Jezus. Hij heeft Jezus ook alle autoriteit en macht gegeven. Wil je hier meer over lezen, lees dan bijvoorbeeld deze link (Engelstalig).

We kunnen uit de Bijbel concluderen dat God de Vader, God de Zoon en God de Geest een eenheid vormen, maar ook drie zelfstandige personen zijn. 

Het is voor ons mensen onmogelijk om volledig te begrijpen dat God één, maar toch ook 3 personen is. We hebben geen andere voorbeelden en daarom zullen we moeten accepteren dat God veel groter is dan ons voorstellingsvermogen.

.