Kan God uit 3 personen bestaan?

In de Bijbel wordt gesproken over drie verschillende uitingsvormen van God; God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest. De Bijbel is er duidelijk over er één God is. God is één wezen en drie personen. We kunnen ons daar eigenlijk geen goede voorstelling van maken.

De term “drie-eenheid” komt niet voor in de de Bijbel. Het is een term om vorm te geven aan de 3 verschillende persoonsvormen van God. Hoewel de grootheid en complexiteit van God boven ons voorstellingsvermogen gaat, kunnen we aan de hand van de Bijbel wel een aantal eigenschappen van Hem ontdekken.

In de eerste plaats wil ik een misverstand uit de wereld helpen. Sommige mensen denken dat Maria -de moeder van Jezus- ook onderdeel is van de drie-eenheid, maar dat is dus niet juist. De drie-eenheid van God bestaat uit God de Vader, God de Zoon (Het Woord, Jezus Christus) en de Heilige Geest.

God is één

De Bijbel is er duidelijk over dat God één is. Er zijn dus niet meerdere goden, maar één God. Een aantal teksten uit de Bijbel die dat benadrukken:

  • Het eerste van de 10 geboden: Ik ben de Here , uw God, die u uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd. U mag geen andere goden aanbidden dan Mij. Exodus 20:2-3
  • Israël, luister: de Here is onze God, de Here is één. Deuteronomium 6:4
  • Door de profeet Jesaja, verklaart God: En Ik heb getuigen, Israël, zegt de Here! U bent mijn getuigen en dienaren, gekozen om Mij te kennen en te geloven en te begrijpen dat alleen Ik God ben. Er bestaat geen andere God, die is er nooit geweest en zal er ook nooit zijn. Jesaja 43:10
  • De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Efeziërs: Er is maar één Heer, één geloof en één doop. En wij hebben allemaal één en dezelfde God en Vader, die boven ons allen staat, die in ons allen is en door ons allen werkt. Efeziërs 4:5-6

Dit laatste citaat laat zien dat God niet oneindig ver weg is, zoals een koning die in zijn paleis woont. Iemand die niet geïnteresseerd in het dagelijks leven van het gewone volk. God is een levende God, vol compassie voor al Zijn schepselen. Een God die contact die contact zoekt met met zijn schepselen en oog heeft voor ieder mens.

God laat zich kennen als Vader, Zoon en Geest Matteüs 28:19

Hierdoor kunnen we iets zien van de grootheid van God en van Zijn karaktereigenschappen. Een Vader die zorgt voor zijn kinderen. Een Zoon, die net als wij mens is geweest en de obstakels weggenomen heeft in de relatie tussen God en mensen. De Heilige Geest, waarmee God aanwezig is in de mensen die in Hem geloven.

Het wezen van God kan niet op simpele wijze worden uitgelegd. Dat is ook niet zo vreemd; We kunnen al niet eens de groeikracht van een bloemenzaadje of de vorming van een menselijk embryo ten volle begrijpen. Zouden we de Schepper zelf kunnen bevatten?

Lichaam, geest en ziel

De mens bestaat uit een lichaam, een geest en een ziel: Een mens heeft naast zijn tastbare lichaam ook een geest (denkvermogen) en een ziel of ‘hart’ (karakter). Samen vormen die elementen samen één mens.

God is niet gebonden aan een lichaam. God is een geestelijk wezen. Toch heeft Hij voor de uitvoering van zijn plan een tijd als mens geleefd.

Jezus zelf heeft gezegd: ‘de Vader en ik zijn één’ (Johannes 10:30) en: ‘Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’ (Johannes 14:9).

Een paar voorbeelden

Een voorbeeld kan ons helpen om het wezen van God iets beter te begrijpen. Echter alle voorbeelden die ik ken schieten tekort om het wezen van God werkelijk te kunnen bevatten.

Een eerste voorbeeld is dat van water. Water kan in 3 vormen aanwezig zijn: Als vloeibaar water, als waterdamp en als ijs. Alle 3 zijn water maar hebben alle 3 ook een andere verschijning en vorm.

Een tweede voorbeeld is het voorbeeld van een klaverblaadje. Een klaverblaadje bestaat uit drie blaadjes die samen één klaverblaadje vormen.

blank

Het laatste voorbeeld is een voorbeeld van een 3 dimensionale kubus. Wanneer je een lijn trekt, heb je 1 dimensie. Alleen een lengte. Wanneer je een vierkant tekent, dan heb je 2 dimensies: een lengte en een breedte. Wanneer je een kubus tekent, dan heb je 3 dimensies: Lengte, breedte en diepte. Samen vormen ze één kubus.

blank

Toch doet geen enkele vergelijking echt recht aan het wezen van God. Als we God de Vader, God de Zoon en de Geest van God alleen als 3 verschijningsvormen van God zien, dan doen we Hem te kort. In de Bijbel kunnen we duidelijk ontdekken dat God uit 3 personen bestaat die ook alle 3 tegelijk aanwezig zijn.

Altijd al geweest

In de Bijbel kunnen we ontdekken dat de drie personen van God al vanaf het voor de schepping aanwezig waren. Het is dus niet zo dat de Zoon van God pas ontstaan is toen Hij als mens op de aarde kwam. Ook Gods Geest wordt al aan het begin van het scheppingsverhaal genoemd;

‘De aarde was helemaal leeg. Er was nog niets. De aarde was bedekt met water en het was er helemaal donker. De Geest van God waaide over het diepe water.’ GENESIS 1:2 

Johannes begint zijn evangelie over het Woord van God. Het woord van God verwijst naar de Zoon van God, zoals iets verderop te lezen is; 

In het begin was het Woord er. Het Woord was bij God, en het Woord was God Zelf. In het begin was het Woord bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt. Werkelijk alles wat er is, bestaat doordat het Woord het heeft gemaakt. JOHANNES 1:1-3

Het Woord werd een mens en Hij heeft bij ons gewoond. We hebben gezien hoe geweldig en machtig Hij is: Hij, Gods enige Zoon, met dezelfde macht als de Vader, liefdevol, vriendelijk, en vol van waarheid. JOHANNES 1:14

Jezus zit aan Gods rechterhand?

In verschillende Bijbelteksten wordt erover gesproken dat Jezus nu op de troon aan Gods rechterhand zit; bijvoorbeeld in Hebreeën 12:2:

Daarbij moeten we alleen op Jezus letten, want Hij is onze Leider. Hij wijst ons de weg en gaat voor ons uit. Hij is ons voorbeeld in het geloof. Hij verdroeg de dood aan het kruis en alle schande, omdat Hij wist hoe blij Hij daarna zou zijn. Nu zit Hij naast God op de troon. HEBREEËN 12:2

Nu staat de Bijbel vol beeldspraak om ons een beeld te geven van Gods geestelijke wereld. God heeft immers geen fysiek lichaam. Het geeft de positie, de macht aan de Jezus heeft in de schepping. Het is een metafoor die aangeeft dat alle eer en respect van God te danken is aan Jezus. Hij heeft Jezus ook alle autoriteit en macht gegeven. Wil je hier meer over lezen, lees dan bijvoorbeeld deze link (Engelstalig).

We mogen uit de Bijbel concluderen dat God de Vader, God de Zoon en God de Geest een eenheid vormen, maar ook drie zelfstandige personen zijn. 

Het is voor ons mensen onmogelijk om volledig te begrijpen dat God één, maar toch ook 3 personen is. We hebben geen andere voorbeelden en daarom zullen we moeten accepteren dat God groter is dan ons voorstellingsvermogen.

Samenvatting
Was Jezus meer dan een profeet?
Is Jezus wel echt gestorven?
Kan God een Zoon hebben?
Kan God sterven?
Hing iemand anders aan het kruis?
Het leven van Jezus
Kan God uit 3 personen bestaan?