Kan God een Zoon hebben?

Het hoofdverhaal op deze website gaat over de zoektocht naar de waarheid. Daarbij kijken we wat de Bijbel hierover te vertellen heeft. In de Bijbel wordt regelmatig gesproken over “De Zoon van God”. Ik weet dat veel moslims moeite hebben met deze titel. Ik wil in dit artikel een aantal misverstanden bespreken en een aantal veel gestelde vragen proberen te beantwoorden tot de titel ‘Zoon van God’.

Het eerste misverstand wat ik wil benoemen is dat er soms gedacht wordt dat God een lichamelijke relatie zou hebben gehad met Maria. Het is niet zo dat er een seksuele relatie of een huwelijk tussen God en Maria was, zoals nog wel eens beweerd wordt. Gods Geest zorgde ervoor dat de maagd Maria zwanger werd. Ik zal dit verderop in dit artikel verder toelichten.

Wat als de boodschap van de Bijbel niet waar is?

Twijfel je of de boodschap van de Bijbel van vandaag anders is dan de oorspronkelijke tekst, lees dan eerst dit artikel. Als je namelijk aan de betrouwbaarheid van de Bijbel twijfelt, dan heeft het niet zoveel zin om verder te lezen.

Wanneer je kijkt naar de centrale boodschap van de Bijbel, dan kan je daar eigenlijk maar één mening over hebben: Het is waar of het is waardeloos. Wanneer de Bijbel werkelijk de boodschap van onze Schepper bevat, dan is ook het volgende voor jou van levensbelang;

Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Maar wie niet gehoorzaam is aan de Zoon, zal niet [ eeuwig ] leven. Hij blijft schuldig en God moet hem straffen. Johannes 3:36

Laten we samen ontdekken wie Jezus Christus werkelijk is. Was Hij een invloedrijke leraar, een belangrijke profeet, of was Hij meer dan dat?

De boodschap van de Bijbel

De belangrijkste boodschap die door de hele Bijbel heen klinkt is de volgende: God houdt van Zijn schepping en Hij heeft de mensen lief. Hij wil graag dat we leven zoals Hij het bedoeld heeft. God is een God van relaties en wil dat wij Hem ook liefhebben.

Maar als we eerlijk zijn, dan weten we dat we niet in staat zijn om Zijn liefde werkelijk te beantwoorden. We zijn veel te veel met onszelf bezig en doen daarom vaak juist wat God niet wil. God is eerlijk en rechtvaardig en moet daarom iets doen met onze oneerlijkheid en met alle dingen waarmee we Hem te schande maken.

Hij wil de mensen die Hem oprecht zoeken ook vergeven, maar als volledig rechtvaardige, kan Hij onze fouten niet ongestraft laten. Om ons toch te kunnen vergeven heeft Hij een bijzonder plan bedacht… De hoofdpersoon in dit plan is Jezus Christus.

De Bijbel vertelt waarom Jezus Christus op aarde kwam: Hij was Gods vertegenwoordiger. Hij kwam om ons te redden van een manier van leven die onherroepelijk naar de dood lijdt…

De liefde waar ik het over heb is niet ónze liefde voor God, maar Gods liefde voor óns. Omdat Hij zoveel van ons houdt, stuurde Hij zijn Zoon. Zijn Zoon gaf zijn leven als offer, waardoor wij vergeving voor onze ongehoorzaamheid konden krijgen.  1 Johannes 4:10

In het hoofdverhaal op deze website kan je hier veel meer over lezen.

Was Jezus een grote fantast of een slimme bedrieger?

Al vanaf het begin van Zijn missie hier op aarde wordt duidelijk dat Jezus een bijzonder mens is. Hij doet wonderen en geneest mensen. Dat zijn dingen die een gewoon mens niet kan. Je zou kunnen bedenken dat Hij daarom een Profeet was, of een uitverkorene die die van God bepaalde kwaliteiten heeft gekregen die anderen niet hebben.

Het wordt echter anders wanneer Hij ook zegt dat Hij zonden vergeeft. Geen enkel mens heeft immers de autoriteit om te vergeven wat iemand God misdaan heeft. Hiermee claimt Jezus méér te zijn dan alleen een mens.

Er zijn dus volgens mij maar twee mogelijkheden; Jezus was iemand met grootheidswaanzin en dacht dat Hij goddelijk was óf Hij is werkelijk goddelijk. Alle volgelingen van Jezus geloven daarmee in een oplichter óf ze geloven in de ware God.

Als je in de Zoon van God gelooft, geloof je wat God over Hem zegt. Als je God níet gelooft, zeg je daarmee dat Hij een leugenaar is. Want je hebt niet geloofd wat Hij over zijn Zoon heeft gezegd.  1 Johannes 5:10

Jezus bestond al voordat Hij mens werd

Johannes, leerling van Jezus begint zijn ooggetuigenverslag met de volgende beschrijving;

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Johannes 1:1-3

En iets verder schrijft hij:

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid. Johannes 1:14

Jezus Christus wordt door Johannes het Woord van God genoemd. God zelf wordt mens. Deze introductie geeft een inkijk in het bijzondere wezen van God en Zijn reddingsplan voor de wereld.

De geboorte van Jezus Christus

Lucas, een andere leerling van Jezus, beschrijft de geboorte van Jezus; De meeste mensen weten wel dat de Bijbel vertelt dat Jezus Christus geboren is uit een maagd. De maagd Maria wordt zwanger zonder dat een man daaraan te pas komt.

Het is niet zo dat er een seksuele relatie of een huwelijk tussen God en Maria was, zoals nog wel eens beweerd wordt. Gods Geest zorgde ervoor dat de maagd Maria zwanger werd.

De engel zei: “De Heilige Geest zal bij je komen. De kracht van de Allerhoogste God zal over je komen. Daardoor zal er een heilig kind in je ontstaan. Hij zal daarom ‘Zoon van God’ worden genoemd. Lukas 1:35

Hiermee is Jezus een uniek persoon. Zowel goddelijk als menselijk. We zullen dit nooit volledig kunnen begrijpen, omdat er geen andere mensen bestaan die deze “dubbele identiteit” hebben.

Zelfs als baby bleek al dat Jezus een bijzonder kind was. Een aantal geleerde mensen kwamen helemaal uit een ver land om het pasgeboren kindje op te zoeken. Ze kwamen Hem zelfs eren als een koning (zie Mattheüs 2).

Waarom wordt Jezus Christus de Zoon van God genoemd?

Wij zijn gewend om de titel “Zoon van” te koppelen aan lichamelijk verwantschap, maar de titel wordt in de Bijbel ook gebruikt in de betekenis van “Vertegenwoordiger”. Iemand die deel uitmaakt van een bepaalde groep of land. Het gaat dan niet direct om een kind of afstammeling in lichamelijke zin.

In de Bijbelse geschiedenis worden wel vaker mensen “Zoon van God” genoemd. Het gaf de speciale relatie aan tussen deze mens en God. Zo werd de eerste mens Adam ook zoon van God genoemd. Aangezien Jezus ook een bijzondere persoon is, is het dan helemaal niet zo vreemd dat hij deze titel ook krijgt.

Maar Jezus is anders dan alle andere mensen die de titel “zoon van God” kregen: de Bijbel leert ons dat Jezus een menselijke afspiegeling is van God;

De Zoon is de ‘afbeelding’ van God Zelf. In Hem zien we wie God is. In Hem zien we de macht en majesteit van God en het karakter van God. De Zoon zorgt ervoor dat alle dingen bestaan. Want alle dingen bestaan door zijn woord dat één en al kracht is. Eerst heeft de Zoon ervoor gezorgd dat de mensen vergeving konden krijgen voor al hun ongehoorzaamheid aan God. Daarna is Hij naar de hemel gegaan. Daar zit Hij nu naast God op de troon. ‭Hebreeën‬ ‭1:3‬

Op het moment dat Jezus aan zijn taak hier op aarde begint, laat Hij zich eerst dopen door Johannes de Doper. God maakt op dat moment duidelijk dat Jezus Zijn Zoon is;

Op het moment dat Jezus was gedoopt en uit het water kwam, zag Johannes de hemel opengaan. Hij zag de Geest van God als een duif uit de hemel komen en op Hem neerdalen. En een stem uit de hemel zei: “Dit is mijn Zoon. Ik houd heel veel van Hem. Ik geniet van Hem.” ‭‭Matteüs‬ ‭3:16-17‬‬

Jezus is meer dan alleen Zoon

De Bijbel laat zien dat God één van wezen is. Hij openbaart zich echter als 3 verschillende personen: God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest. Jezus zegt zelf hierover:

Ik en de Vader zijn helemaal één.” Johannes 10:30

Wij mensen hebben een lichaam en een Geest, die tijdens ons leven niet los van elkaar kunnen bestaan. Bij God is dat anders. Het is voor ons moeilijk te begrijpen dat God zowel mens was, maar tegelijkertijd ook de eeuwige overal aanwezige Schepper.

Om te kunnen begrijpen wat Gods liefdevolle plan is, moet je de geestelijke kant van ons bestaan proberen te begrijpen. Onze geest woont in ons lichaam, maar na de dood van ons lichaam blijft onze geest voortbestaan. Dat is iets wat de meeste mensen wel beseffen. Veel mensen zijn zich er ook van bewust dat we na onze dood onze Schepper zullen ontmoeten en dat we verantwoording zullen moeten afleggen voor hoe we hebben geleefd op aarde.

God is geest, maar is mens geworden om Zijn eeuwige plan uit te voeren.

De mensen noemen Hem de Zoon van God

Veel mensen kwamen tijdens het leven van Jezus op aarde tot de conclusie dat Hij de lang beloofde Messias, de Redder was. Ze noemden Hem daarom ook de Zoon van God;

De leerlingen in de boot vielen voor Hem op hun knieën en zeiden: “U bent werkelijk de Zoon van God!” ‭‭Matteüs‬ ‭14:33‬ ‬

Niet alleen Zijn leerlingen maar ook andere mensen bevestigden dit. Zo sprak een bezeten man:

Ze schreeuwden tegen Jezus: “Wat moet U van ons, Zoon van God? Bent U gekomen om ons pijn te doen vóórdat het de afgesproken tijd is?” Matteüs 8:29

Jezus bevestigt dat Hij de Zoon van God is

In het begin van zijn taak hier op aarde bevestigt Jezus zelf al dat Hij de Zoon van God is, maar Hij benadrukt dat de mensen dat niet moeten rondvertellen.

Jezus hoorde dat de man niet meer in de synagoge mocht komen. Hij zocht hem op en zei tegen hem: “Geloof je in de Zoon van God?” Hij antwoordde: “Wie is dat dan?” Jezus zei tegen hem: “Je hebt Hem niet alleen gezien, maar ook met Hem gesproken, want Ik ben het.” ‭‭Johannes‬ ‭9:35-37‬ ‭BB‬‬

Pas vlak voor zijn kruisiging bevestigt Hij overduidelijk dat Hij God is.

Ze zeiden: “Ben Jij dan de Zoon van God?” Hij zei tegen hen: “Jullie zeggen zelf dat IK dat BEN .” Lukas 22:70

De woorden “Ik ben” verwijzen naar de naam van God in het eerste deel van de Bijbel:

Toen zei God tegen Mozes: “Mijn naam is IK BEN. Zeg tegen de Israëlieten: ‘IK BEN heeft mij gestuurd. Exodus 3:14

Daarom moest Hij sterven

De meeste religieuze leiders van die tijd wilden niet accepteren dat Jezus de lang beloofde Messias (Redder) was. Ze vonden Hem een godslasteraar en wilden Hem doden. Hij werd opgepakt en bij de religieuze leider (de hogepriester) gebracht;

Maar Jezus zweeg. De hogepriester zei tegen Hem: “Ik beveel Je bij de levende God dat Je moet zeggen of Je de Messias bent, de Zoon van God.” Jezus zei tegen hem: “U zegt het zelf. Maar Ik zeg u, vanaf dit moment zult u de Mensenzoon zien zitten naast Degene die de macht heeft en u zult Hem zien komen op de wolken.” Toen riep de hogepriester uit: “Hij heeft God beledigd! We hebben verder geen beschuldigingen meer nodig! Jullie hebben zelf gehoord dat Hij God heeft beledigd! Wat vinden jullie?” Matteüs 26:63-65

Als Jezus alleen had gezegd dat Hij de Messias (redder) was, dan had Hij wellicht minder weerstand gekregen van de geestelijke leiders, maar omdat Hij claimde de Zoon van God te zijn, gaf Hij daarmee ook aan zelf Goddelijk te zijn.

Jezus stief voor onze zonden

Centraal in de Bijbel is de boodschap dat God van ons houdt en dat we vergeving van onze zonden kunnen krijgen. Er is een mogelijkheid om het goed te maken met God. Maar het is ook duidelijk dat we dat niet zelf kunnen doen. Daarom heeft God een plan bedacht waarmee Hij onze fouten kan vergeven, zonder zelf onrechtvaardig te zijn.

Zijn Zoon Jezus Christus is in onze plaats gestorven voor onze zonden. Daarom kan God je vergeven wanneer je spijt hebt van je zonden en bereid bent te vertrouwen in Gods genade.

Ik kan me voorstellen dat je je afvraagt hoe het kan dat Gods sterft? Je leest er meer over in dit artikel.

Jezus stond op uit de dood

In de Bijbel kunnen we lezen over het grootste wonder van Jezus Christus: drie dagen na Zijn dood, stond Hij weer op uit het graf. Geen enkel gewoon mens heeft de kracht en autoriteit om de dood te verslaan.

[ Jezus werd gedood, maar ] de Heilige Geest heeft Jezus weer levend gemaakt. Daarmee heeft God duidelijk bewezen dat Jezus de Zoon van God is. Hij is de [ beloofde ] Messias , onze Heer. Romeinen 1:4

Van levensbelang voor jou en mij

Ik begon dit artikel met de voorwaarde die God stelt voor het vergeven van onze zonden: Je moet vertrouwen op de redding door de dood en opstanding van Zijn Zoon Jezus Christus.

Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben. Johannes 3:16

Hopelijk heeft dit artikel je geïnspireerd om verder te lezen en meer te ontdekken hoe ongelofelijk lief God jou heeft.

Of als je op deze pagina bent binnengekomen, lees dan hier het hoofdverhaal.

.

Samenvatting
Het leven van Jezus
Was Jezus meer dan een profeet?
Kan God een Zoon hebben?
Is Jezus wel echt gestorven aan het kruis?
Kan God sterven?
Hing iemand anders aan het kruis?
Kan God uit 3 personen bestaan?