Was Jezus meer dan een profeet?

Er zijn veel mensen die geloven dat Jezus Christus een goed mens was. Door anderen wordt Hij als profeet gezien. Was Jezus alleen een profeet en zijn er aanwijzingen dat Hij méér dan een profeet was?

Wat is eigenlijk een profeet?

Een profeet is iemand die namens God tot de mensen spreekt. Hij vertelt wat God wil en roept de mensen op om te doen wat God wil. Vaak waarschuwt een profeet de mensen voor de gevolgen van hun slechte daden. Profeten kondigen ook gebeurtenissen aan die in de toekomst zullen plaatsvinden.

De boodschap van de profeten bevat altijd een boodschap van hoop. De boodschap bevat meestal ook een oproep om te stoppen met het doen van zonden en om te gaan leven zoals God het wil. Die boodschap werd vaak niet in dank afgenomen. In het algemeen gesproken stond ‘profeet zijn’ in het rijtje van meest gevaarlijke beroepen.

Hoe herken je een echte profeet?

Niet iedereen die zegt dat hij de woorden van God spreekt, is ook een profeet. God heeft verschillende manieren waarop ware profeten herkend kunnen worden. Een profeet krijgt vaak voorspellingen die ook op korte termijn uitkomen. Zo voorspelde de profeet Mozes dat er plagen zouden komen in Egypte. Niet lang daarna werd Egypte getroffen door 10 verschrikkelijke plagen getroffen. Daarnaast kregen profeten ook voorspellingen over gebeurtenissen die pas (lang) na hun dood werkelijkheid zouden worden.

Profeten waren meestal heel gewone mensen, zoals schaapherders, boer, priester of schrijver. Ze werden stuk voor stuk door God zelf aangewezen voor hun taak. Het waren allemaal mannen en vrouwen die een bijzonder vertrouwen op God hadden. Rechtvaardige mensen met een bijzondere band met God.

Voorspellingen

In de Bijbel komen we tientallen profeten tegen. Veel van hen kondigen de komst van een redder (een ‘Messias’) aan. Iemand die de mensheid zou bevrijden van de rampzalige gevolgen van hun zonden.

In het evangelie van Lucas kunnen we lezen dat deze Redder geboren wordt. Zijn naam is Jezus. Hij werd geboren uit een maagd (Maria), die zwanger werd door Gods Geest (zie Lukas 1), zoals door de profeet Jesaja was voorspeld:

U wil God niet om een teken vragen. Daarom zal de Heer u ongevraagd een teken geven: het meisje dat nog maagd is, zal in verwachting raken en een zoon krijgen. Ze zal hem Immanuël [ (= ‘God met ons’) ] noemen. Jesaja 7:14

Met Zijn geboorte en tijdens Zijn leven komen honderden voorspellingen van de Profeten uit. Hij zou een afstammeling zijn van David (Jeremia 23:5, Jesaja 11:1). Zijn geboorteplaats Bethlehem werd voorspeld door de profeet Micha (Micha 5:1). De Messias zou komen, rijdend op een ezel (Zacharias 9:9). Hij zou verraden worden voor 30 zilverstukken (Zacharia 11:13). David voorspelt in de Psalmen dat Zijn handen en voeten doorboord zullen worden (Psalm 22:17). Al deze voorspellingen worden tijdens het leven van Jezus Christus werkelijkheid. Het zijn er zoveel, dat er geen sprake kan zijn van toeval of manipulatie.

Was Jezus een profeet?

Zijn leerlingen en veel van de mensen die Jezus horen spreken, beschouwen Hem als een profeet, maar ook als de lang verwachte Messias (redder);

Hij vroeg: “Wat dan?” Ze zeiden: “Nou, wat er is gebeurd met Jezus uit Nazaret. Hij was een profeet. Hij deed en zei machtige dingen voor God en alle mensen. Lukas 24:19

Wij geloven werkelijk dat U de Messias bent, de Zoon van de levende God.” Johannes 6:69

Nadat Jezus een jongeman had laten opstaan uit de dood wordt Hij door de aanwezigen als profeet gezien:

Iedereen was diep onder de indruk van wat God had gedaan. Ze prezen God en zeiden: “Er is een belangrijke profeet bij ons gekomen!” Ook zeiden ze: “God is zijn volk niet vergeten!” Lukas 7:16

Wanneer Hij vlak voordat Hij aan het kruis zal sterven naar Jeruzalem gaat, wordt hij door een grote menigte mensen onthaald. Die mensen zijn er ook van overtuigd dat Hij profeet is…

En de mensen antwoordden: “Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea.” Toen Hij Jeruzalem binnenkwam, raakte de hele stad in rep en roer. Iedereen vroeg: “Wie is dat dan?” Matteüs 21:10-11

Jezus zegt van zichzelf slechts een enkele keer dat Hij profeet is;

En ze wilden Hem niet geloven. Maar Jezus zei tegen hen: “Alleen in zijn eigen stad en in zijn eigen familie wordt een profeet niet geloofd.” Mattheüs 13:57 (zie ook Lucas 4:24 en Lukas 13:33)

Genezingen en wonderen

In de evangeliën (de verslagen van Zijn volgelingen) kunnen we lezen dat Hij dingen doet die geen enkel gewoon mens kan doen;

  • Hij verandert water in wijn
  • Hij geneest een jongeman die kilometers verder ziek in bed ligt
  • Hij geneest een man die vanaf zijn geboorte verlamd was
  • Hij geeft meer dan 5000 mensen te eten
  • Hij loopt over water
  • Hij geneest blinde mensen
  • Hij wekt verschillende mensen op uit de dood (o.a. Lazarus)
  • Hij staat zelf op uit de dood

Hij laat zien dat Hij boven de natuurwetten staat, dat Hij de macht heeft om mensen te genezen, en zelfs om ze uit de dood terug te halen.

Was Jezus dan een een profeet en een goede leraar, iemand waar we een voorbeeld aan kunnen nemen of was Hij meer dan dat?

Jezus was méér dan een profeet

Jezus Christus wordt ook ‘Het Woord’ genoemd. Johannes (één van de volgelingen van Jezus), begint zijn verslag met de volgende woorden;

In het begin was het Woord er. Het Woord was bij God, en het Woord was God Zelf. In het begin was het Woord bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt. Werkelijk alles wat er is, bestaat doordat het Woord het heeft gemaakt. In het Woord was het leven, en het leven was het licht voor de mensen. Het Licht schijnt in het donker en het donker heeft het niet uitgedoofd.

God stuurde een man: Johannes [ de Doper ] . Hij moest de mensen over het Licht vertellen. Door hem zouden ze in het Licht kunnen gaan geloven. Hij was niet zelf het Licht, maar hij kwam om over het Licht te vertellen. Want Hij die het echte Licht was, zou bijna komen. En het geeft aan ieder mens licht.

Hij had de aarde gemaakt en was nu Zelf naar de aarde gekomen. Maar de mensen herkenden Hem niet. Hij kwam naar de mensen die Hij Zelf had gemaakt, maar ze wilden niet in Hem geloven. Maar aan alle mensen die wél in Hem geloven, heeft Hij het recht gegeven om kinderen van God te worden. [ Ze worden opnieuw geboren. ] Ze worden dan niet uit vlees en bloed geboren, en niet door de verlangens van een man, maar hun geest wordt geboren uit God. Het Woord werd een mens en Hij heeft bij ons gewoond. We hebben gezien hoe geweldig en machtig Hij is: Hij, Gods enige Zoon, met dezelfde macht als de Vader, liefdevol, vriendelijk, en vol van waarheid.

Johannes [ de Doper ] zei van Hem: “Dit is de man over wie ik het had. Hém bedoelde ik toen ik zei: ‘De man die na mij komt, is belangrijker dan ik,’ want Hij was er al voordat ik werd geboren.” Hij is één en al liefde, vriendelijkheid en goedheid. Daarom is Hij ook eindeloos liefdevol, vriendelijk en goed voor ons allemaal. Door Mozes hebben we de wet gekregen [ , die ons leert wat God van ons vraagt ] . Door Jezus Christus zijn Gods liefde, vriendelijkheid, goedheid en waarheid naar ons toe gekomen.

Niemand heeft ooit God gezien. Maar zijn Enige Zoon, die helemaal één met Hem is, heeft ons laten zien wie God is. Evangelie van Johannes 1:1-18

Alle profeten voor Jezus hadden al aanwijzingen gegeven. Nu werden die voorspellingen werkelijkheid: God komt zelf naar de aarde om Zijn grote plan uit te voeren. Het reddingsplan waarmee Hij het mogelijk maakte dat Hij de mensen lief kan hebben zonder dat onze zonden in de weg zitten. Meer hierover kan je lezen in het hoofdverhaal op deze website.

Jezus vergeeft zonden

Jezus geneest niet alleen mensen, Hij vergeeft ook hun zonden. Dat kunnen we zien we in de volgende voorbeelden;

Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde man: “Zoon, Ik vergeef je al je ongehoorzaamheid aan God.” Markus 2:5

En Hij zei tegen haar: “Ik vergeef je dat je ongehoorzaam aan God bent geweest.” Lukas 7:48

Jezus laat hier duidelijk merken dat Hij niet namens God vergeeft; Hij vergeeft zélf de zonden van deze mensen. Dat kan geen enkel mens doen. Jezus laat merken dat Hij zélf God is en de autoriteit heeft om zonden te vergeven.

Hij bevestigt dat Hij God is

De religieuze leiders willen Jezus het liefst dood hebben omdat ze bang zijn hun macht te verliezen. Ze willen Hem laten veroordelen door de Romeinse bezetters, maar ze kunnen geen goede beschuldigingen tegen Hem vinden. De enige aanklacht die ze hard kunnen maken is dat Jezus claimt de Zoon van God te zijn, iets wat gezien kan worden als een belediging van God. Jezus bevestigt dit wanneer Hij bij de Hogepriester (de religieuze leider) gebracht wordt;

Maar Jezus zweeg en gaf geen antwoord. Toen vroeg de Hogepriester Hem weer: “Ben Jij de Messias, de Zoon van de Gezegende God?” Jezus zei: “IK BEN het. En u zal de Mensenzoon zien als Hij naast de Almachtige God zit en op de wolken komt.” Markus 14:61-62

De titel ‘IK BEN’ is de benaming die God voor zichzelf gebruikt. Het is een overduidelijke bevestiging dat Jezus claimt zélf God te zijn;

Toen zei God tegen Mozes: “Mijn naam is IK BEN. Zeg tegen de Israëlieten: ‘IK BEN heeft mij gestuurd. Exodus 3:14

Zijn volgelingen sterven voor het goede nieuws

Je zou kunnen bedenken dat Jezus iemand was met grootheidswaanzin en dat Hij ervan overtuigd was dat Hij goddelijk was.

Het zou zelfs nog zo kunnen zijn dat Hij een aantal mensen daarvan overtuigd zou hebben. Maar alle bewijzen voor het feit dat Hij geen gewoon mens was, waren voor Zijn volgelingen zo overduidelijk, dat ze hun leven minder belangrijk vonden dan mensen te vertellen over het goede nieuws van Jezus. Het nieuws dat niemand anders dan God zelf naar de aarde gekomen is ons te redden.

Behalve Johannes, zijn de overige 11 leerlingen van Jezus gemarteld en gedood omdat ze het goede nieuws van Jezus rondvertelden. En niet alleen deze 11, maar vele anderen vonden en vinden hun leven minder belangrijk dan hun vertrouwen op Jezus. Als Zijn boodschap en Zijn leven gebaseerd was op leugens of twijfelachtige feiten, dan zouden Zijn leerlingen en vele andere volgelingen hun leven daar niet voor over gehad hebben.

Meer over Jezus Christus

Of ga terug naar de pagina waar je vandaan kwam:

.

Samenvatting
Het leven van Jezus
Was Jezus meer dan een profeet?
Kan God een Zoon hebben?
Is Jezus wel echt gestorven aan het kruis?
Kan God sterven?
Hing iemand anders aan het kruis?
Kan God uit 3 personen bestaan?
Wie heeft de Bijbel geschreven?
Is de Bijbel nog betrouwbaar?