Is de Bijbel nog betrouwbaar?

De Bijbel is het meest gelezen boek ter wereld en is te lezen in meer dan 2500 talen. De Bijbel is geschreven in een periode van meer dan 1000 jaar en de laatste teksten zijn ruim 2000 jaar geleden opgeschreven. Wat maakt de Bijbel een uniek boek? Kunnen we de inhoud nog wel vertrouwen als de bijbel al 2000 jaar oud is? Is de boodschap van de Bijbel nog wel actueel?

In dit artikel wil ik je laten ontdekken waarom de Bijbel een uniek boek is. In dit artikel zullen we kijken naar de betrouwbaarheid van de Bijbel. We zullen een aantal kenmerken en een aantal wetenschappelijke vondsten bekijken. En we staan stil bij waarom de Bijbel de levens van zoveel mensen heeft veranderd.

Om de belangrijkste boodschap van de Bijbel te ontdekken, kan je het beste de Bijbel zelf lezen. Met dit artikel hoop ik je nieuwsgierig te maken om zelf de boodschap van de Bijbel te gaan ontdekken.

Is de Bijbel door de eeuwen heen veranderd?

De Bijbel is duizenden jaren geleden geschreven. Voordat boeken gedrukt werden, werd de Bijbel duizenden keren met de hand overgeschreven. Je zou dus kunnen bedenken dat de oorspronkelijke boodschap van de Bijbel daardoor verloren gegaan is. Er zijn ook mensen die beweren dat er bewust veranderingen in de boodschap van de Bijbel zijn gedaan. Daarom zal ik je een aantal feiten meegeven waaruit blijkt dat Bijbel van nu nog steeds dezelfde woorden en boodschap van vroeger bevat.

Bevat de Bijbel de boodschap van God?

Als het waar is dat de Bijbel de woorden van God, de Schepper bevat. Zou Hij het dan toelaten dat mensen de inhoud van die boodschap zouden veranderen? Zou Hij het toelaten dat de Bijbel een compleet verkeerd beeld van Hemzelf zou geven? Dat klinkt niet logisch toch?

Ook is het niet logisch wanneer God telkens Zijn plan zou veranderen. Als je kijkt naar de natuur en het universum, dan zie je dat er vaste natuurwetten en wetmatigheden zijn die niet telkens veranderen. Anders zou het een chaos worden. Je mag er dan ook vanuit gaan dat de Schepper hiervan betrouwbaar is en niet telkens Zijn plannen verandert.(1)

Archeologische vondsten

De meeste Archeologen en geschiedkundigen zijn het er over eens dat de Bijbel zeer betrouwbaar is overgeleverd. Er zijn enorm veel oude manuscripten gevonden. De huidige tekst van de Bijbel is nog steeds hetzelfde als de oudste geschriften. Wanneer er fouten gemaakt zouden zijn of bewuste veranderingen in de tekst, dan zouden er dus ook een hoop verschillende versies van de oude en nieuwere geschiften moeten bestaan.

Van het oudste deel van de Bijbel zijn in 1947 in een grot bij Qumran een grote hoeveelheid manuscripten ontdekt die rond de 1e eeuw voor Christus zijn geschreven. Hierbij zaten ook vele fragmenten van de Tenach, het oudste deel de Bijbel. Vóór deze ontdekking waren er een hoop geleerden die twijfelden aan de betrouwbaarheid van de kopieën van bijvoorbeeld het Bijbelboek Jesaja. Er werd gedacht dat het boek door de eeuwen heen was veranderd en herzien. Eén van de de gevonden boekrollen, de Grote Jesaja-rol, bleek 1000 jaar ouder dan de oudste kopie die tot 1947 beschikbaar was. Het was verbazingwekkend hoe nauwkeurig deze oudere versie overeenkomt met de 1000 jaar jongere kopie. Er is in deze 1000 jaar niets wezenlijks veranderd aan de tekst en boodschap.

Naast de Bijbel zijn er een hoop historische geschriften waarin de verhalen en personages uit de Bijbel worden vermeld. Ruim 100 namen van Farao’s, koningen en andere personen die genoemd worden in de Bijbel, kan je ook vinden in inscripties, verslagen en geschiedschrijvingen. (Zie ook Historical proof of the Bible)

Duizenden kopieën

Van geschriften van oude klassieke schrijvers, zoals Homerus en boeken zoals de Koran, de Bhagavad Gita en biografieën van Gautama Boeddha en Alexander de Grote zijn maar enkele oude kopieën bewaard gebleven. Van geen enkel oud geschift zijn de originele manuscripten bewaard gebleven, ook van de Bijbel niet. Van het Nieuwe Testament (het tweede deel van de Bijbel) zijn meer dan 5800 (!) volledige of gedeeltelijke oude kopiëren bewaard gebleven. Daarnaast zijn er nog eens duizenden andere exemplaren in andere talen. Daarmee heeft de Bijbel veruit de meest betrouwbaar overgeleverde tekst van alle antieke teksten.

De oorspronkelijke geschriften zijn niet bewaard gebleven. Maar in de eerste eeuwen werden de evangeliën en brieven veelvuldig overgeschreven door de eerste christenen. Bij dit overschrijven konden kleine spelfouten ontstaan. Ook werd wel eens een zin dubbel overgeschreven of vergeten. Vanwege de duizenden kopieën die beschikbaar zijn, kan de oorspronkelijke tekst goed worden herleid.

De meeste verschillen tussen de kopieën zijn dus minimale afwijkingen, waarbij de juiste tekst goed herleid kan worden. Er zijn slechts enkele teksten die in de huidige Bijbel staan waarvan tegenwoordig getwijfeld wordt of deze in de oorspronkelijke tekst hebben gestaan. De belangrijkste 3 zijn het verhaal van de overspelige vrouw in Johannes 7, het langere einde van het Evangelie van Marcus (de laatste 11 verzen van Marcus 16) en Johannes 5 vers 7. Aangezien niet duidelijk is of deze teksten in de originele tekst hebben gestaan, zetten veel nieuwe Bijbelvertalingen deze teksten tussen haakjes. De inhoud van deze 3 tekstgedeelten hebben echter geen enkele invloed op de kern van de boodschap van de Bijbel.

Geen centrale regie

Door de snelle verspreiding van de evangeliën en brieven van het Nieuwe Testament, is er nooit een moment geweest waarop één persoon of een organisatie alle exemplaren van de Bijbel in handen gehad heeft. Er is dus ook nooit een moment geweest waarop de inhoud veranderd had kunnen worden. Er waren immers al enorm veel kopieën op verschillende plaatsen aanwezig. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Koran, waarvan alle bestaande kopieën door Uthman ibn Affan zijn verzameld. Hij heeft alle beschikbare kopieën van de Koran verzameld en heeft bepaald welke versie de juiste moest zijn. Alle andere versies zijn vernietigd (3).

In de tweede eeuw na Christus zijn de verschillende kopieën van de evangeliën en brieven gebundeld en uiteindelijk is de complete Bijbel hieruit ontstaan. Er is geen bijeenkomst van christenen waarin de definitieve samenstelling van de Bijbel is vastgesteld. Door beproeving van manuscripten en hun inhoud is door de loop van de tijd bepaald welke geschriften in het Nieuwe Testament (het tweede en laatste deel van de Bijbel) thuishoorden.

Een unieke boodschap met enorme impact

Waarom zou de Bijbel een boek zijn wat niet te vergelijken is met elk ander boek? Wat maakt de geschiedenis van de Bijbel en haar boodschap zo bijzonder?

1. Het bijzondere karakter van God

Veel religies beschrijven een afstandelijke God die de wereld gemaakt heeft. De meeste religies leren ons dat we onze best moeten doen om onze Schepper te eren en te plezieren. Maar de Bijbel laat zien dat de Schepper niet alleen een machtige God is, maar ook aandacht heeft voor ieder individu. God heeft Zijn schepselen lief. Hij heeft zelfs zoveel voor ons over, dat Hij zelf naar de aarde gekomen is om ons te redden van onze ondergang. Mensen die op Hem vertrouwen noemt Hij zelfs Zijn kinderen.

2. Goddelijke inspiratie

De auteurs van de Bijbel verwijzen duizenden keren in de Bijbel ernaar dat ze woorden van God spreken. Ze claimen Goddelijke inspiratie en de boodschap van God door te geven. Dat is nogal wat als je beseft dat de boodschap die ze brachten lang niet altijd op de sympathie van de mensen mocht rekenen. Veel van de schrijvers van de Bijbel zijn zelfs gedood vanwege de boodschap die ze brachten.

3. De eenheid van de Bijbel

De Bijbel is geschreven in een periode van meer dan 1000 jaar, door 40 verschillende auteurs. Ondanks deze lange periode en het grote aantal schrijvers, is een duidelijke samenhang te zien in de inhoud en boodschap van de Bijbel. De rode draad wordt duidelijk als je de Bijbel leest. Het gaat over de liefde die God, onze Schepper heeft voor de mensen en over Zijn rechtvaardigheid. Hoe wij als mensen reageren op Zijn liefde voor ons blijkt uit de vele geschiedenissen die in de Bijbel zijn opgeschreven.

4. Voorspellingen die werkelijkheid worden

Het eerste deel van de Bijbel (het Oude Testament) staat vol voorspellingen over een Redder die de mensen zal redden van hun ondergang. In het tweede deel van de Bijbel (het Nieuwe Testament) zien we veel van die voorspellingen werkelijkheid worden. Je zou kunnen bedenken dat een aantal voorspellingen door toeval of manipulatie uitkomen. Maar de grote hoeveelheid voorspellingen maakt dat onmogelijk. Neem bijvoorbeeld de geboorteplaats van de Redder (Jezus Christus). 600 jaar voor Zijn geboorte wordt Bethlehem al genoemd als geboorteplaats door de profeet Micha.

Onderaan deze pagina vindt je een aantal websites waarop een lijst met profetieën staan die werkelijkheid zijn geworden tijdens het leven van Jezus.

5. Wetenschappelijke ontdekkingen

De Bijbel is geen wetenschappelijke handboek. Maar er staan wel beschrijvingen in over het heelal en de natuur. Ook staat de Bijbel vol aanwijzingen die goed zijn voor onze gezondheid en hygiëne. Veel van deze beschrijvingen passen totaal niet in het wereldbeeld en de kennis van de tijd waarin ze werden opgeschreven. Met de huidige wetenschappelijke en medische kennis blijkt dat veel van de leefregels en aanwijzingen uit de Bijbel goed zijn voor ons welzijn.

Het verhaal van Adam en Eva kreeg veel kritiek in de 18e eeuw. In die tijd werd er van uitgegaan dat de mens niet zou kunnen zijn ontstaan vanuit één enkele ouder. Recente studies in de menselijke genetica hebben echter laten zien dat het erg aannemelijk is dat ieder mens afstamt van één enkele oermoeder. (4)

In de Bijbel staan ook een hoop regels die gaan over reinheid. Je zou kunnen bedenken dat het rituelen zijn die door mensen bedacht zijn. Maar pas in de laatste eeuwen hebben wetenschappers ontdekt dat heel veel van die regels belangrijk zijn voor de gezondheid. Van virussen en bacteriën hadden ze in de oudheid nog nooit gehoord. Toch geeft God de opdracht om de kledingstukken van melaatsen te verbranden. Pas nu weten we dat Lepra op stof of kleding meerdere weken kan overleven en dat hun kleding erg besmettelijk kan zijn.

Eeuwenlang was het een raadsel voor geleerden waarom de besnijdenis uitgevoerd moest worden op de 8e dag na de geboorte(2). Medische onderzoekers hebben pas recent ontdekt dat de twee belangrijkste bloedstollingsfactoren, Vitamine K en Prothrombim, hun hoogste niveau in ons leven bereiken op de 8e dag na de geboorte.

6. Woorden die levens veranderen

Het meest unieke van de Bijbel is dat de Bijbel de levens van miljarden mensen door de eeuwen heen heeft veranderd. Het besef dat wij niet in staat zijn om onze zonden en ons respectloos gedrag goed te maken lijdt tot een diep besef van schaamte en verdriet. Gelukkig is God liefdevol. Ondanks ons gedrag wil Hij ons bij zich hebben. Hij wil ons zelfs als Zijn gezin zien. Al heel veel mensen hebben mogen ontdekken dat wanneer ze op God vertrouwen en de redding door Jezus Christus aangrijpen, dat ze dan een hoopvolle toekomst krijgen.

7. Niets houdt de volgelingen van Jezus tegen om het goede nieuws te vertellen

Het christendom is de enige religie waar gelovigen vanaf begin af aan worden gemarteld vanwege hun boodschap. De eerste volgelingen van Jezus Christus werden al gemarteld en gedood. In 64 na Christus verwoestte een groot vuur Rome. Velen speculeerden dat de keizer zelf verantwoordelijk was voor het vuur. Maar Keizer Nero wees de volgers van Jezus aan als schuldigen. met als gevolg dat duizenden volgers van Jezus Christus op gruwelijke wijze vermoord, gekruisigd en in brand gestoken om als fakkels de straten te verlichten. De vervolging van christenen vindt tot op de dag van vandaag nog steeds plaats. Desondanks weerhoudt dit de volgelingen van Jezus Christus niet om andere mensen over het goede nieuws te vertellen.

Tot slot

Om te ontdekken of de Bijbel de levende woorden van onze Scheper bevat, zal je zelf de Bijbel moeten lezen. Ik hoop Zijn woorden ook jou zullen aanspreken.

Of als je op deze pagina bent binnengekomen:


Meer informatie (engelstalig):

Websites over de profetieën uit de bijbel

Medische bewijzen

Is de Bijbel nog betrouwbaar?
Wie heeft de Bijbel geschreven?
Dezelfde God, verschillende namen?
Zou de Schepper naar ons luisteren?

(1) Jezus zei: ‘Gemakkelijker zouden hemel en aarde vergaan, dan dat er van de wet [de schrift] één tittel [een klein letterteken] zou vallen’ (Lucas 16:17).

(2) Lees ook Genesis 17:12 , 21:14 , Leviticus 12: 3 en Lukas 2:21

(3) Bukhari Vol. 6, Book 61, Hadith 510

(4) https://en.wikipedia.org/wiki/Mitochondrial_Eve