Het leven van Jezus

Jezus Christus [1] werd ongeveer 2000 jaar geleden geboren in Israël. In de Bijbel kan je hierover meer lezen in bijvoorbeeld het evangelie van Lucas. Al eeuwen eerder werd door verschillende profeten de komst van een Redder aangekondigd.

Zijn geboorte

Jezus kwam op aarde. Hij werd net als ieder ander mens geboren uit een moeder. Maar er was één groot verschil met alle andere mensen. Zijn moeder Maria werd niet door een man bevrucht. Gods heilige Geest verwekte het kind bij haar. Een unieke combinatie van het Goddelijke en het menselijke. Hij krijgt de naam Jezus (dat betekent Verlosser) en wordt ook Gods Zoon genoemd.

Jezus werd geboren in het dorp Bethlehem en groeide op in Nazareth. Hij groeide op in een eenvoudig gezin. Zijn aardse vader was een timmerman (zie ook Lucas 1 en 2). In die tijd was Israël bezet door de Romeinen. Al in Zijn vroege jeugd stonden de mensen verbaasd over Zijn kennis en inzicht. (Lukas 2:47).

Zijn boodschap

Jezus was ongeveer 30 jaar toen Hij de mensen het goede nieuws begon te vertellen. Hij heeft tijdens zijn leven nooit verder dan ongeveer 300 kilometer van Zijn geboorteplaats gereisd. Toch werd Hij bekend in heel Israël en ver daarbuiten. De mensen waren verbaasd over de manier waarop hij over God sprak en hoe hij de dingen over Gods uitlegde. Het was duidelijk dat Hij wist waar Hij het over had. (Lukas 4:32)

De boodschap die Hij had voor de mensen was “Ga leven zoals God het wil, want het Koninkrijk van God komt bijna” (Mattheus 4:17)

Hij leerde de mensen om God en de mensen om ons heen lief te hebben. Hij leerde om ook onze vijanden lief te hebben. Hij leerde ons om anderen te vergeven. Hij liet zelf die liefde zien in alles wat Hij deed.

Jezus maakt duidelijk dat mensen fouten maken in hun leven en dat we vaak niet doen wat Gods wil. Onze ongehoorzaamheid staat tussen ons en God in (Jesaja 59:2). God is niet alleen liefdevol, maar Hij is ook rechtvaardig en kan daarom onze ongehoorzaamheid niet door de vingers zien.

Hij kan niet tegen onrecht en wil niet omgaan met mensen die onrechtvaardig zijn. Hij zal alle mensen na hun dood oordelen. En de uitkomst is voor iedereen al bekend. Niemand kan volledig voldoen aan Gods standaard. Zeker niet als je hoort hoe Jezus uitlegt dat het God niet zozeer gaat om je gedrag, maar vooral om hoe je hart is. Iemand vermoorden is niet goed, maar iemands iets slechts toewensen in je hart is voor God niet wezenlijk anders.

Door onze zonden is het niet mogelijk bij God in de gunst te komen. Een eeuwige toekomst in de hemel is door onze zonden onmogelijk. Onze bestemming is dus de hel, een plek ver weg van Gods aanwezigheid en liefde.

Maar… God heeft de mensen ondanks ons falen toch lief. Hij wil ons graag bij Hem in Zijn Koninkrijk hebben. Hij wil ons redden van onze onvermijdelijke ondergang. Dat is waarom Jezus op aarde gekomen is.

Jezus zegt dat Hij de Weg en de Waarheid en het Leven is (Johannes 14:6). Er is maar één manier om verzoening te krijgen met God de Vader. Er is maar één Deur om de Hemel binnen te komen (Johannes 10:9). Dat is door te geloven dat Jezus Gods Zoon is en dat Hij ook jouw Redder van jouw zonden wil zijn.

Wonderen en genezingen

Jezus deed vele wonderen, genas mensen en heeft zelfs een aantal mensen uit de dood opgewekt. Hiermee liet Hij zien dat Hij niet alleen een mens was, maar óók God. Deze wonderen waren het bewijs dat Hij werkelijk de beloofde Redder is. Lichamelijke genezing was niet Zijn belangrijkste doel. Zijn boodschap was dat het vooral erom gaat dat je geestelijk genezen wordt. Dat je zonden vergeven moeten worden, om werkelijk gezond te worden.

Voorspellingen komen uit

In de eeuwen voordat Jezus geboren wordt, werd de komst van een Redder door verschillende profeten aangekondigd. Die profetieën werden werkelijkheid tijdens het leven van Jezus op aarde.

Er zijn honderden profetieën die uitkwamen tijdens zijn aanwezigheid op aarde, ik zal er enkele noemen: Hij kwam uit het nageslacht van Koning David (Jeremia 33:15-17). Hij is geboren in Bethlehem (Micha 5:1). Hij heeft mensen genezen (Jesaja 35:5-6). Kort voor zijn dood komt Hij op een ezelsveulen de stad Jeruzalem binnen (Zacheria 9:9). Hij is gestorven als redding voor de mensheid (Jesaja 53). Zijn beenderen zijn niet gebroken bij Zijn kruisiging, terwijl dat bij een gekruisigde normaal wel werd gedaan. (Psalmen 22:1934:21, vervuld in Markus 15:24 en Johannes 19:33-36). In totaal worden meer dan 300 voorspellingen werkelijkheid tijdens Zijn leven op aarde. [2]

Zijn dood

Voor de religieuze Joodse mensen was de meest schokkende boodschap van Jezus, dat Hij zei dat Hij de Zoon van God is. Dat was in hun ogen immers Godslastering en een overtreding van de wet. Daarom dongen de religieuze leiders er bij de Romeinse heersers op aan om Jezus te veroordelen tot de doodstraf.

Jezus werd onschuldig bevonden door verschillende Romeinse leiders. Zelfs de Joodse leiders moesten erkennen dat behalve de claim dat Jezus zichzelf Zoon van God noemde, er verder niets aan te merken viel op zijn leven. Jezus leefde zonder fouten en leefde volgens de Joodse wetten. Desondanks wisten de Joodse religieuze leiders het volk op te ruien, en daarmee voor elkaar te krijgen dat de Romeinse gouverneur de doodstraf goedkeurde.

Jezus werd op een verschrikkelijke wijze ter dood gebracht. Hij werd aan een kruis gespijkerd. Bij een kruisiging word iemand opgehangen aan zijn handen aan een kruis. Een mensonterende en gruwelijke doodstraf.

Het sterven van Jezus was onderdeel van het reddingsplan van God voor de mensen. Het was Gods plan om tijdens Zijn kruisiging de straf voor onze zonden over Hem uit te storten. De mens Jezus ervaarde hoe het is om te zijn zonder God. Hij stierf voor onze zonden zodat iedereen die in Hem gelooft, vergeving van zonden kan ontvangen.

Jezus stierf aan het kruis (Lukas 23). Zijn lichamelijke dood was het zichtbare bewijs dat God zoveel van ons houdt, dat Hij dit voor ons heeft overgehad. Door Zijn plaatsvervangende dood krijgen wij de kans op een nieuw leven.

Op het moment dat Jezus stierf, was er een aardbeving. Graven gingen open en veel gestorven gelovigen werden weer levend. Ze kwamen uit de graven. Nadat Jezus uit de dood was opgestaan, gingen ze naar de heilige stad Jeruzalem. Heel veel mensen hebben hen gezien. De legerhoofdman en de soldaten die Jezus bewaakten, zagen de aardbeving en wat er allemaal gebeurde. Ze werden doodsbang en zeiden: “Ja, dit was écht Gods Zoon!”’ (Matheus 27:50-54)

Opgestaan uit de dood

Het lichaam van Jezus werd in een rotsgraf gelegd. Er werd een grote steen voor gerold. Jezus had voor Zijn dood al gezegd dat Hij zou opstaan. De religieuze leiders wilden voorkomen dat Zijn volgelingen hem uit het graf zouden halen en dat ze zouden vertellen dat Hij was opgestaan. Ze regelden daarom dat een groep Romeinse soldaten het graf bewaakte.

Na drie dagen stond Jezus op uit de dood. Je kan hier meer over lezen in Matheus 28. Jezus was zowel God als mens. Als mens kon Hij sterven. Er is bewijs te over dat Hij werkelijk gestorven is en niet alleen maar het bewustzijn verloor. Maar God is eeuwig en kan niet sterven. Als Jezus dood gebleven was, dan zou dat aangetoond hebben dat Hij niet ook goddelijk was. Zijn lichamelijke opstanding bevestigde Zijn uitspraken dat Hij God is.

Met Zijn opstanding bewees Jezus dat Zijn boodschap betrouwbaar is. Hij bewees daarmee ook dat Hij de straf van de zonden overwonnen heeft. Zijn opstanding geeft hoop voor de toekomst voor de mensen die in Hem geloven. Iedereen die in Hem gelooft, mag er zeker van zijn dat na de dood er eeuwig leven is bij God in de Hemel.

Naar de Hemel

Na Zijn opstanding verscheen Hij nog 40 dagen lang op verschillende plaatsen in Israël. Veel mensen zagen Hem, zelfs aan een groep van meer dan 500 mensen (1 Korintiërs15:6). Na deze 40 dagen verliet Hij de aarde door op te stijgen naar de Hemel (Handelingen 1). Hij zal terugkomen op een moment dat door God is bepaald.

Het goede nieuws gaat de wereld rond

Daarna groeide het aantal volgers van Jezus snel. Tijdens het Pinksterfeest zelfs met 3000 volgelingen op één dag. De religieuze leiders probeerden dit een halt toe te roepen door de volgelingen van Jezus op te laten pakken en te laten doden. Maar vele volgelingen stierven liever dan dat ze hun vertrouwen op God vaarwel zegden.

In minder dan een eeuw verspreidde de boodschap van Jezus zich door het gehele Romeinse rijk (Azië en Europa) en al snel daarna over de hele wereld. Het nieuws dat God zijn Zoon naar de aarde gestuurd heeft om de mensen te redden, heeft miljarden mensenlevens radicaal veranderd.

Dit goede nieuws is ongekend en uniek ten opzichte van alle andere religies. We hoeven niet zelf onze best te doen om bij onze Schepper in de gratie te komen. Dat zal ons namelijk nooit lukken. God zelf strekt zijn hand uit naar ons en biedt ons een plaats bij hem in de Hemel;

Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben. Johannes 3:16

.

Samenvatting
Het leven van Jezus
Was Jezus meer dan een profeet?
Kan God een Zoon hebben?
Is Jezus wel echt gestorven aan het kruis?
Kan God sterven?
Hing iemand anders aan het kruis?
Kan God uit 3 personen bestaan?

[1] Christus betekent Koning, Messiah, Verlosser, Gezalfde

[2] Zie ook Prophecies of Jesus (engelstalig)