Hoofdstuk 8 ~ Het goede nieuws!

Besef je je inmiddels in welke beroerde situatie je je bevindt? We liegen en bedriegen. We zijn ongehoorzaam en onbetrouwbaar. We doen andere mensen pijn en onteren onze Schepper keer op keer. Zoals we zijn, kan Hij niets met ons te maken hebben en Hij moet –als Rechtvaardig God- ons straffen. We zijn niet in staat om Hem de eer te geven die Hij verdient. Zelfs als je enorm je best doet om goed te leven, dan blijven alle fouten uit je verleden je achtervolgen. 

Want álle mensen zijn ongehoorzaam aan God. Daardoor moeten álle mensen leven zonder de heerlijke aanwezigheid van God [ in hun leven ] Romeinen 3:23

Door ons gebrek aan respect en onze smerigheid kunnen we God niet onder ogen komen. We zijn in feite nutteloos en geestelijk reeds dood verklaard.  

Het kwaad brengt altijd de dood: het is je loon voor wat je hebt gedaan. Romeinen 6:23 A

Uiteindelijk leidt ons gedrag tot de dood. Het einde van ons leven hier op aarde. Maar de dood is niet het einde van ons geestelijk bestaan. We zullen ter verantwoording worden geroepen voor ons gedrag. 

Maar als jullie koppig en ongehoorzaam blijven, en niet van plan zijn om je leven te veranderen, zal jullie schuld steeds groter worden. Op een dag zal God over alle mensen rechtvaardig rechtspreken. Dan zal Hij ook over júllie rechtspreken. Op die dag zal God ieder mens geven wat hij heeft verdiend. ‘ Romeinen 2:5-6

De dood is het gevolg van ons gedrag. Het zou geen zin hebben als we eeuwig zouden leven als zondaars, als mensen die God onteren. De dood geeft ook een bepaalde urgentie. Zolang we leven, hebben we de mogelijkheid om ons te verzoenen met God. 

Dat is niet wat God wil

Het is bijna niet te geloven dat God je desondanks liefheeft. Ik hoop ook dat je berouw hebt van jouw manier van leven en zoekt naar een oplossing om het weer goed te maken met je Schepper. Als je daar goed over nadenkt, dan zal je beseffen dat je het zelf niet kan oplossen. Als we al spijt en berouw hebben van onze daden, en eerlijk zijn naar onszelf, dan weten we dat ook in de toekomst opnieuw fouten zullen maken.

Gods reddingsplan 

Toch heeft God de mensen lief, ook al zijn wij dat niet waard.  

Hij had vanaf het allereerste begin al een plan om de breuk tussen ons en Hem te helen. Een plan wat laat zien hoe onbegrijpelijk groot Zijn liefde is voor ons.  

Ik zal je eerst kort het plan van God vertellen:

~ Gods reddingsplan

Zonder vergeving is onze toekomst hopeloos. We zijn verblind, ongehoorzaam, verdwaald en verslaafd aan allerlei verkeerde verlangens. We hebben onze Schepper onteerd en zijn geestelijk dood verklaard. We leven in de duisternis vér van God. Maar dat is niet waarom Hij ons heeft gemaakt. Hij wil ons liefhebben, maar kan ons gedrag waarmee we Hem onteren niet door de vingers zien omdat hij ook rechtvaardig is.

Vanaf het begin van de schepping was duidelijk dat God moest ingrijpen om ons van de ondergang te redden. Daarom is Hij zelf naar de aarde gekomen. Hij is mens geworden en Zijn naam was Jezus Christus. Hij werd ook de Zoon van God genoemd. Jezus Christus leefde als enige mens zonder ongehoorzaam te zijn aan God. Dat kon Hij omdat Hij ook God is.

Zijn reddingsplan was even onbegrijpelijk als liefdevol. Jezus Christus is niet naar de aarde gekomen om zich te laten dienen. Ook niet om ons te straffen voor ons schandelijke en onterende gedrag. Nee, Hij is gekomen om Zijn liefde voor ons te tonen. Niet omdat wij het verdienen, maar omdat Hij liefdevol is en medelijden met ons had.

Hij heeft zich door de mensen laten vernederen en Zich zelfs laten veroordelen tot de dood aan een kruis. Aan het kruis heeft Hij niet alleen onbeschrijfelijke lichamelijke pijn geleden, maar Hij heeft daar ook de woede en het oordeel van God over zich heen laten komen. Hij heeft al onze straf daar op zich genomen. Aan het kruis ervoer Hij hoe het is om door God te zijn verlaten.

Als bewijs dat Hij groter en sterker is dan de dood, is Hij na 3 dagen opgestaan uit het graf. Hij heeft daarmee de dood machteloos gemaakt. De eer van God is hersteld.

Dit is het grote geschenk van God voor ons. Door de dood en opstanding van Zijn Zoon Jezus Christus zijn al onze zonden vergeven en weggedaan.

Als je berouw hebt van je zonden, vuiligheid en van het onteren van God je Schepper dan kan je nu gered worden. Het maakt niet uit wie of wat je bent. Als jij gelooft dat Jezus Christus ook voor jou is gestorven en opgestaan, dan word je schoongewassen van al je vuiligheid. Je mag Gods Geschenk van vergeving door Zijn zoon Jezus Christus aanpakken. Je wordt dan schoongewassen van alle je vuiligheid. Je ontvangt de genade van God, je zonden worden je niet meer toegerekend en je wordt vrijgesproken van schuld. Je zal door Jezus Christus vrij zijn van schuld en dood.

Geestelijk gezien sterf je dan met Hem en word je opnieuw geboren. Je krijgt een nieuw (geestelijk) leven. Je mag gaan leven met God en voor God. Je kunt dankzij Zijn hulp God eren en respecteren vanuit je hart. God zal je helpen om te gaan leven zoals Hij het wil. Je mag leren om de mensen om je heen ook te dienen vanuit Zijn liefde. Je mag God dankbaar zijn en je mag genieten van Zijn liefde voor jou.

Je krijgt zelfs de eer om kind van God genoemd te worden. Je ontvangt eeuwig leven en mag in de toekomst bij God in de Hemel wonen. Hier op aarde zal Hij bij je komen met Zijn Heilige Geest.

Maar als je dit geschenk van God door Zijn Zoon Jezus Christus afwijst, dan moet blijf je schuldig en moet God je straffen voor je gedrag en daden.

Ik kan me voorstellen dat deze korte samenvatting een hoop vragen oproept en ik wil je hierna dus ook uitgebreider vertellen over Gods liefdevolle reddingsplan.  

blank

Wat eraan voorafging 

Al vanaf het begin van de schepping was duidelijk dat de mens door zijn vrijheid van keuze en de eerste ongehoorzaamheid aan zijn Schepper, nooit meer in de buurt van God zou kunnen leven. We waren gedoemd tot leven in geestelijke duisternis. 

In de Bijbel kan je ontdekken dat door de hele geschiedenis heen een Redder werd voorspeld. Vanaf kort na de schepping tot zo’n 2000 jaar geleden waren er voorspellingen dat er een Redder zou komen die de mensheid van zijn noodlot zou bevrijden. Hij werd de Messias genoemd (dat betekent Gezalfde, of Koning).  

Deze voorspellingen werden ongeveer 2000 jaar geleden werkelijkheid. Er kwam niet zómaar een Redder. God zélf kwam naar de aarde om Zijn reddingsplan tot uitvoering te brengen. [1]

God die naar de aarde komt? 

Voordat we verder gaan, moet ik je denk ik eerst wat uitleggen hierover. Het klinkt immers onwerkelijk als je leest dat God, de grote Schepper naar de aarde komt. In de Bijbel beschrijft Johannes dit zo: 

Het Woord werd een mens en Hij heeft bij ons gewoond. We hebben gezien hoe geweldig en machtig Hij is: Hij, Gods enige Zoon, met dezelfde macht als de Vader, liefdevol, vriendelijk, en vol van waarheid. In het begin was het Woord er. Het Woord was bij God, en het Woord was God Zelf. Johannes 1:1,14

Voor ons als mensen is vrijwel onbegrijpelijk dat de grote Schepper mens is geworden. Om dit een klein beetje te kunnen bevatten, moet ik je eerst iets meer vertellen over God. Er is dus maar één God. Maar in de Bijbel wordt gesproken over God de Vader, God de Zoon en de Heilige geest. Het zijn 3 aparte ‘personen’, maar samen één Godheid. Wij kunnen dit met ons verstand niet bevatten, omdat we in onze menselijk omgeving geen vergelijkbaar voorbeeld kennen. 

Sommige mensen proberen het te vergelijken met het voorbeeld van water. Water kan bestaan als damp (gasvorm), het kan vloeibaar zijn en het kan ijs (vaste vorm) worden het bevriest. Een ander vergelijking is die van een klaverblaadje, wat uit 3 kleinere blaadjes bestaat. Samen vormen ze één klaverblad. Maar welk vergelijk je ook maakt, het zal nooit voldoende het wezen van God goed beschrijven. 

blank

De Naam “Zoon van God” geeft de Goddelijkheid van de Here Jezus Christus aan. Hij wordt ook Het Woord genoemd, wat verwijst naar de schepping van de wereld, waar God sprak en het werd geschapen.  

Het is voor ons één van de moeilijkst te begrijpen aspecten van God. Als je er wat meer over wil ontdekken, lees dan de artikelen ‘Kan God een Zoon hebben?’ en ‘Kan God uit 3 personen bestaan? 

Hij kwam als kind 

De komst van de Redder werd dus al sinds het begin van de wereld voorspeld. Hij werd geboren als kind. Maar het was geen gewoon kind. 

De geboorte van Jezus Christus gebeurde als volgt. Toen zijn moeder Maria aan Jozef uitgehuwelijkt was maar nog niet met hem samenwoonde, bleek zij in verwachting te zijn door de Heilige Geest. Mattheüs 1:18

Gods Geest zorgde ervoor dat Maria zwanger werd. Ze was nog maagd en Gods Geest zorgde ervoor dat ze bevrucht werd. Haar kindje was daardoor niet alleen volledig mens, maar ook volledig Goddelijk. Zijn naam moest Jezus worden, wat ‘Redder’ betekent. 

Daar groeide het kind op tot een flinke, sterke jongen. Hij bleek een bijzondere wijsheid te hebben. De genade van God was op Hem. Lucas 2:40

Hoe ouder Jezus werd, hoe meer wijsheid Hij kreeg. Hij stond in de gunst bij God en de mensen. Lucas 2:52

Het grote verschil met de andere kinderen was, dat Jezus nooit zondigde.

Hij is God nooit ongehoorzaam geweest en heeft nooit gelogen. Als Hij werd uitgescholden, schold Hij niet terug. En als de mensen Hem slecht behandelden, bedreigde Hij hen niet. Maar Hij vertrouwde er op dat God rechtvaardig over hen zal rechtspreken. 1 Petrus 2:22-23

De boodschap van Jezus Christus 

Jezus begon in het openbaar op te treden toen Hij ongeveer dertig jaar oud was.[2] In een korte periode van ongeveer 3 jaar trok Jezus rond en onderwees de mensen. Zijn boodschap was duidelijk: Heb berouw van je zondige, zelfgerichte leven en keer je om naar God. 

Van toen af begon Jezus de mensen in het openbaar toe te spreken. ‘Bekeer u, want het Koninkrijk van de hemelen is vlakbij,’ zei Hij. Mattheüs 4:17

Hij maakte ook duidelijk dat het niet gaat om het dienen van God onze Schepper door te leven volgens regels en tradities. Het gaat erom dat je God dient vanuit de juiste  hartsgesteldheid. Jezus sprak de religieuze leiders aan op hun schijnheilige gedrag; 

Huichelaars! Jesaja had gelijk toen hij over u zei: “Deze mensen eren God met de mond, maar in hun hart moeten ze niets van Hem hebben. Hun godsdienst is waardeloos. Ze houden zich alleen maar bezig met menselijke wetten en niet met de wet van God.” Mattheüs 15:7-9  

Tijdens Zijn leven deed hij veel wonderen en genas mensen van blindheid, melaatsheid en andere ziekten[3]. Ondanks de vele wonderen die Hij voor hun ogen had gedaan, geloofden de meeste mensen niet dat Hij de Christus was [4]. Maar Zijn waarschuwing voor de mensen was duidelijk: 

Als u niet gaat leven zoals God wil, loopt het met u net zo slecht af.’ Lucas 13:5

Hij verzamelde een groep leerlingen om zich heen. Hij onderwees ze over het Koninkrijk van God en Hij leerde hen wat God werkelijk belangrijk vindt; Geloven dat Hij Gods Zoon is en Redder van de wereld. En op basis daarvan God liefhebben, voor Hem leven en je naaste liefhebben als jezelf. 

Toen vroegen ze Hem: “Wat wil God dan dat we doen?” Jezus antwoordde: “God wil dat jullie geloven in de Man die Hij heeft gestuurd.” [5] Johannes 6:28-29

Jezus zei tegen hem: “IK BEN de weg en de waarheid en het leven. Alleen door Mij kun je bij de Vader komen. Johannes 14:6

Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste. Het tweede gebod komt op hetzelfde neer: “Heb uw naaste net zo lief als uzelf.” Mattheüs 22:37-39

Geef het Koninkrijk van God en het doen van zijn wil de hoogste plaats in uw leven. Al het andere zal u dan geschonken worden. Mattheüs 6:33

Zijn opdracht 

Jezus kwam niet naar de aarde om ons flink op onze donder te geven. Ook niet om zich te laten dienen als de grote en machtige Schepper. Hij is gekomen om ons te redden. 

God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar door Hem van de ondergang te redden. Johannes 3:17

Hij kwam om ons te redden van onze (geestelijke) dood. Hij kwam om de relatie tussen God en de mensen weer te herstellen. Hij kwam om vergeving van onze zonden mogelijk te maken. 

Christus heeft Zichzelf voor onze zonden aan de dood overgegeven, om ons te bevrijden uit de macht van deze door het kwaad beheerste wereld. Daarmee deed Hij de wil van God, onze Vader, aan wie alle eer toekomt, voor altijd en eeuwig. Amen. Galaten 1:4-5

Om dit plan uit te voeren, moest Hij de straf die staat op onze zonden, ongedaan maken. Wij verdienen uiteindelijk de doodstraf doordat we keer op keer God onteren door ons gedrag en onze daden. Door voor ons te sterven heeft Jezus de straf overgenomen. Doordat Hij al is gestoven in plaats van ons, kunnen wij weer als rechtvaardig behandeld worden door God. 

Zijn lijden en dood

Jezus wist precies waarvoor hij op aarde was gekomen en wist ook wat Hem te wachten stond. Hij vertelde dit ook aan zijn leerlingen; 

Van toen af begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en daar verschrikkelijke dingen zou meemaken. Hij zou in de handen van de verantwoordelijke oudsten, priesters en bijbelgeleerden vallen en gedood worden. Maar op de derde dag zou Hij weer levend worden. Mattheüs 16:21

Niet veel later werd deze voorspelling ook werkelijkheid. De religieuze leiders waren Zijn aanwezigheid zat. Ze voelden zich in hun eer en macht aangetast en zochten een manier waarop ze Hem uit de weg konden ruimen. Ze namen Hem gevangen en als eerste werd hij voor de Hogepriester (de geestelijk leider van die tijd) gebracht. Hij werd van een hoop dingen vals beschuldigd, maar uiteindelijk konden ze een aanklacht tegen Hem vinden; 

Maar Jezus zweeg en gaf geen antwoord. De hogepriester vroeg: ‘Bent U de Christus? De Zoon van God?’ ‘Ja,’ zei Jezus. ‘Dat ben Ik. En U zult de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van God en u zult Hem ook zien terugkomen op de wolken aan de hemel.’ Marcus 14:61-62

Zonder het zich werkelijk te beseffen, veroordeelden ze Hem tot de dood op basis van Zijn ware identiteit.  

Omdat het land bezet was door de Romeinen, moesten de religieuze leiders naar de Romeinse gouverneur om zijn toestemming te vragen om Jezus ter dood te veroordelen; 

Jezus moest terechtstaan voor Pilatus, de Romeinse gouverneur. ‘Bent U de koning van de Joden?’ vroeg Pilatus Hem. ‘U zegt het,’ antwoordde Jezus. De mannen van de Hoge Raad beschuldigden Jezus van alles en nog wat, maar Hij verdedigde Zich niet. Mattheüs 27:11-12

Gouverneur Pilatus kon geen aanklacht vinden waarop hij Jezus kon veroordelen tot de doodstraf, maar hij werd bang door de grote menigte die was meegekomen; 

Maar wat moet ik dan doen met de man die jullie de koning van de Joden noemen?’ vroeg Pilatus. ‘Aan het kruis met Hem!’ schreeuwden zij. Pilatus vroeg: ‘Wat heeft Hij dan voor kwaad gedaan?’ Maar zij schreeuwden nog harder: ‘Sla Hem aan het kruis!’ Marcus 15:12-14

Pilatus zag dat de mensen niet meer te houden waren. Er kon zo een rel losbreken. Daarom liet hij een kom water halen. Hij waste zijn handen voor de ogen van het volk en zei: ‘Ik ben onschuldig aan het bloed van deze man. Nu moet u het zelf maar weten.’ Mattheüs 27:24

De religieuze leiders namen Jezus weer mee en Hij werd naar een heuvel gebracht waar hij aan een kruis werd gespijkerd.  

Een kruisiging is één van de gruwelijke en mensonterende manieren om een doodstraf uit te voeren. Maar Jezus streed aan het kruis niet alleen een strijd tegen de lichamelijke pijn. Aan het kruis kreeg hij ook de straf voor al onze zonden over zich heen. Ook die van jou.   

Om twaalf uur werd het donker in het hele land. Dat duurde een uur of drie. Om drie uur riep Jezus luid: ‘Eloï, Eloï, lama sabachtani?’ Dat betekent: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ Marcus 15:33-34

Hij ervoer als mens, hoe het is om zonder God te zijn. Daarna gaf hij de geest en stierf. De een Romeinse soldaat die toezicht hield op de kruisiging, stak Jezus met een speer in zijn zij om er zeker van te zijn dat Hij dood was. [ lees meer hierover in de artikelen Is Jezus wel echt gestorven? en Was het iemand anders aan het kruis? ]

Met Zijn dood heeft Hij publiekelijk laten zien hoeveel God van ons houdt. 

Vrienden van Jezus vroegen of ze Hem mochten begraven en Hij werd in een rotsgraf gelegd.  

blank

Zijn opstanding

Maar het de dood van Jezus was niet het einde. God liet zien dat Hij sterker is dan de dood. Na 3 dagen stond Jezus op uit de dood en verscheen daarna aan zijn leerlingen en grote groepen mensen[5].

Gedurende de veertig dagen na zijn kruisiging is Hij van tijd tot tijd bij de apostelen geweest en bewees hun op allerlei manieren dat Hij leefde. Telkens weer sprak Hij met hen over het Koninkrijk van God. Handelingen 1:3

Met zijn dood en opstanding heeft Hij ook voor ons een nieuw leven mogelijk gemaakt. Als we geloven in Zijn reddingsplan, dan mogen we met hem als het ware geestelijk sterven en opnieuw geboren worden. We krijgen een nieuw leven. Doordat Hij de straf voor onze zonden heeft vergoed. We kunnen God weer onder ogen komen. 

Jezus zei tegen haar: “IK BEN de opstanding en het leven. Iedereen die in Mij gelooft, zal leven, zelfs als hij al gestorven is. En iedereen die leeft en in Mij gelooft, zal nooit meer sterven. Geloof je dat?” Johannes 11:25-26

Onze lichamelijk dood is niet meer het einde. Het is juist een begin geworden van een eeuwig leven met God. 

Als je gelooft dat Jezus de Redder is, ben je een kind van God: je bent uit God geboren. En als je van God houdt uit Wie je geboren bent, houd je ook van de andere mensen die uit Hem geboren zijn. 1 Johannes 5:1

‘Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben. Johannes 3:16

Na Zijn opstanding uit de dood, is Jezus vele malen aan zijn discipelen verschenen en in bijzijn van zijn discipelen ging Hij terug naar Zijn Vader in de hemel.  

Hierna zagen ze hoe Hij opsteeg naar de hemel. Toen kwam er een wolk en ze zagen Hem niet meer. Ze bleven naar de lucht staan staren. Plotseling stonden er twee mannen in witte kleren bij hen. Ze zeiden: “Mannen uit Galilea, waarom staan jullie naar de lucht te staren? Jullie hebben gezien hoe deze Jezus bij jullie is weggegaan naar de hemel. Op dezelfde manier zal Hij weer terugkomen.” Handelingen 1:9-11

Onze toekomst 

We worden vrijgesproken van onze straf en de relatie met God kan worden hersteld.  

Iedereen kan nu vrijgesproken worden, door te geloven in Jezus Christus. Het maakt voor God niet uit wie of wat je bent. Romeinen 3:22

Als we berouw hebben van onze zonden en ons gedrag, en Zijn vergeving aannemen, dan mogen we een nieuw (geestelijk) leven beginnen. We worden (geestelijk gezien) opnieuw geboren.

Jezus antwoordde: ‘Luister goed, wie niet opnieuw geboren wordt, kan het Koninkrijk van God niet ontdekken.’ Johannes 3:3

‘Zij worden opnieuw geboren, niet op natuurlijke wijze of vanuit menselijk verlangen of omdat een mens dat wil, maar zij zijn uit God geboren. Johannes 1:13

We blijven als mens op aarde leven tot we sterven. Maar na onze dood ligt er een geweldige toekomst op ons te wachten;

‘Wanneer Ik daarmee klaar ben, kom Ik terug om jullie op te halen. Dan zullen jullie voor altijd bij Mij zijn. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers. Als dat niet zo was, zou Ik het jullie wel gezegd hebben. Ik ga er nu heen om alles voor jullie in orde te maken. Johannes 14:2-3

God komt in ons wonen

Als Ik bij de Vader ben, zal Ik mijn Helper sturen. Dat is de Heilige Geest, de bron van alle waarheid. Hij komt van de Vader vandaan en zal jullie alles over Mij vertellen. Johannes 15:26

Als je in Jezus Christus gelooft en zijn vergeving aanneemt, dan zal Gods Heilige Geest in jouw hart komen wonen en Hij zal je helpen om te leven zoals God het wil.

Het oordeel 

Maar er is ook een keerzijde aan dit goede nieuws. Er komt een dag dat Jezus terug zal komen naar de aarde en alle mensen zal oordelen naar hun daden en gedrag. God moet immers hier iets mee doen. 

Het goede nieuws over het Koninkrijk van God zal overal ter wereld worden gebracht, zodat alle landen het zullen horen. En dan zal het einde komen. Mattheüs 24:14

We hebben al eerder gezien dat dat voor iedereen slecht uitpakt… Tenzij je de reddingsboei van Jezus Christus aanpakt.

Wie zich aan de Zoon toevertrouwt, heeft eeuwig leven. Wie de Zoon ongehoorzaam is, zal dat leven niet ontvangen. Integendeel, de straf van God blijft op hem rusten.’ Johannes 3:36

Mensen die weigeren om Zijn reddingsplan aan te nemen, moeten zélf opdraaien voor hun zonden en voor hun zelfgerichte gedrag.

Want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven vanwege Mij verliest, zal het behouden. Wat hebt u eraan de hele wereld te winnen en uw leven te verspelen? En wat zou u kunnen geven in ruil voor uw leven? Ik, de Mensenzoon, zal samen met mijn engelen komen in de schitterende heerlijkheid van mijn Vader om iedereen te oordelen naar zijn daden. Mattheüs 16:25-27

Er is voor de rechtvaardige en heilige God geen andere optie dan die mensen die niet in de redding door Zijn Zoon willen geloven, te veroordelen tot een eeuwige dood. De Bijbel spreekt hierover als een plek waar vuur is, wroeging, tranen en verdriet. Ik hoop dat ook jij tot inkeer komt en Gods liefdevolle vergeving aangrijpt[6].

Jij bent nu aan zet 

Iedereen die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar iedereen die níet gelooft, ís al veroordeeld. Want hij heeft niet geloofd in de enige Zoon van God. Die mensen zullen worden veroordeeld omdat het Licht in de wereld is gekomen, en ze liever het donker hadden dan het Licht. Dat is omdat ze slechte dingen doen. Johannes 3:18-19 

Ik heb je in dit hoofdstuk kort proberen uit te leggen wat Gods geweldige plan is. Ik kan me voorstellen dat je nog vragen hebt. Een aantal vragen worden behandeld in de artikelen onderaan deze pagina. En je kan ze ook stellen via de CHAT (indien beschikbaar in jouw land). 

Ik hoop dat duidelijk geworden is dat God grenzeloos veel van jou houdt. Zoveel dat Hij zich door Zijn Zoon Jezus Christus heeft vernederd door mens te worden en zich te laten pijnigen en zelfs te sterven aan een kruis: Hij heeft daarmee de gevolgen van jouw zonden op zich genomen. Hij heeft dat gedaan uit liefde voor jou en mij omdat Hij de vriendschap met jou en mij wil herstellen[7].   

Ik wil je uitnodigen voor het volgende hoofdstuk, waarin je gevraagd wordt om de belangrijkste keuze van je leven te maken. 

.

Samenvatting
Het leven van Jezus
Was Jezus meer dan een profeet?
Kan God een Zoon hebben?
Is Jezus wel echt gestorven aan het kruis?
Kan God sterven?
Hing iemand anders aan het kruis?
Kan God uit 3 personen bestaan?
Wie heeft de Bijbel geschreven?
Is de Bijbel nog betrouwbaar?
Samen op reis
Samenvatting

[1] Maar het is gegaan zoals er in de Boeken staat: “Niemand heeft ooit zoiets gezien. En niemand heeft ooit zoiets gehoord. Geen mens heeft ooit zoiets kunnen bedenken. Maar zó is Gods plan voor de mensen die van Hem houden.” De [ geestelijke ] machten van deze wereld wisten niet hoe Hij dat wilde doen. Als ze het wél hadden geweten, zouden ze de hoogste Heer niet hebben gekruisigd. Maar de wijsheid waar ik over spreek, is de wijsheid van God. Het gaat daarbij over dingen die heel lang verborgen waren. Maar nu zijn ze aan ons bekend gemaakt. Ik bedoel het plan dat God al vanaf het begin van de tijd had klaarliggen om ons te redden. De wijsheid waar ik mee kom, is alleen te begrijpen voor mensen die er aan toe zijn. Het is geen wijsheid van deze wereld of van de [ geestelijke ] machten van deze wereld. Die machten zullen vernietigd worden. 1 KORINTIËRS 2:6-9

[2] Jezus begon in het openbaar op te treden toen Hij ongeveer dertig jaar oud was. Lucas 3:23a

[3]

De Geest van de Here rust op Mij, omdat Hij Mij heeft gezalfd tot brenger van goed nieuws aan arme mensen. Hij heeft Mij gestuurd om uit te roepen dat gevangenen zullen worden vrijgelaten, dat blinden zullen zien, dat onderdrukten zullen worden bevrijd en dat de tijd van Gods genade is aangebroken. Lucas 4:18-19.

Jezus haalt een profetie uit Jesaja 61:1 aan over zichzelf: En wanneer Hij komt, zal Hij de ogen van de blinden openen en de oren van de doven laten horen. De verlamde zal opspringen als een hert en wie niet kon praten zal jubelen en zingen! In de wildernis zullen bronnen opwellen en in de woestijn zullen rivieren gaan stromen. Jesaja 35:5-6

Toch waren er veel mensen die het niet wilden geloven dat hij de lang beloofde Redder was.

[4] Johannes 12:37

[5] Hij is gezien door Petrus en daarna door de twaalf apostelen samen. Later is Hij gezien door vijfhonderd van zijn volgelingen tegelijk. Hoewel enkelen van hen al gestorven zijn, leven de meesten nog. 1 Korinthiërs 15:5-6

[6] Een ander voorbeeld van het Koninkrijk van de hemelen is een visser die zijn net in het water gooit. Er komen allerlei vissen in. Wanneer zijn net vol is, trekt hij het op de kant en gaat de vissen sorteren. De goede doet hij in de manden, de slechte gooit hij weg. Zo zal het ook gaan bij het einde van deze tijd. De engelen zullen komen om de slechte mensen van de goede te scheiden. En de slechten zullen in het vuur worden gegooid. Daar zal het een en al wroeging, tranen en verdriet zijn. Mattheüs 13:47-50

[7] Maar God heeft ons zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren. Wij zijn dus voor God rechtvaardig geworden door het bloed van Christus. Des te meer zal Hij ervoor zorgen dat Gods vreselijke oordeel aan ons voorbijgaat.’ Romeinen 5:8-9 HTB