• blank

    तपाईंको निम्ति प्रार्थना !

    तपाईंको निम्ति प्रार्थना गर्न पाउँदा धन्यवाद होस् ! जब तपाईं यस पृष्ठमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, मैले सन्देश प्राप्त गर्दछु र तपाईंको निम्ति प्रार्थना गर्नेछु । तर तपाईंका विशेष आवश्यकताहरुको  निम्ति पनि प्रार्थना गर्न चाहन्छु । तपाईंले दुई किसिमले प्रार्थनाका विषयहरु पठाउन सक्नुहुनेछः म तपाईंको निम्ति प्रार्थना गर्नेछु ! तपाईंको प्रार्थनको अनुरोध